Kariérové poradenství

In Projekty by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Kariérové poradenství
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005794
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 9. 2017
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 8. 2019

 

CÍL PROJEKTU
V prosinci 2016 MŠMT zveřejnilo dotační program pro střední a vyšší odborné školy pod názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ, v rámci kterého je možné čerpat finanční prostředky na různé aktivity (včetně DVPP) a personální podporu. Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Tato výzva (č. 02_16_035) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.
Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.
Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemnou spolupráci pedagogů a personální podporu škol.
Projekt je tedy zaměřen na kombinaci témat, které byly zvoleny MŠMT a vedením školy následovně:

  1. Číslo a název aktivity:  III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ.
    • Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření.
  2. Číslo a název aktivity:  III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
    • Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Aktivita může být realizována do doby nabytí účinnosti relevantních částí 19 novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření20/se speciálními vzdělávacími potřebami 21 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
  3. Číslo a název aktivity: III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
    • Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci. Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.