Rozovoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III

In Projekty by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

Švehlova střední škola je zapojena do systémového projektu RAMPS – VIP III. financovaného z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky.

Služba školního poradenského pracoviště je zajišťována odborně vyškoleným školním psychologem spolu s výchovnými poradci, metodikem prevence, třídními učiteli a všemi pedagogy školy.
Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště Švehlovy střední školy v Prostějově a z ročního plánu činnosti psychologa.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

  • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  • podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
  • poskytuje úvodní poradenskou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
  • informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech.