Stipendia

Učňovská stipendia Olomouckého kraje


Pravidla pro vyplácení finanční podpory v rámci Učňovských stipendií OL kraje pro stavební obory (s výjimkou oboru Montér suchých staveb). Stipendium bude vyplaceno na základě předložené docházky třídního učitele a ohodnocení učitele OV. Lze dosáhnout maximální výše pro 1. ročník - 300 Kč, 2. ročník - 400 Kč, 3. ročník - 500 Kč za měsíc.

Pravidla pro vyplácení:

 1. neomluvená absence - stipendium nebude vyplaceno
 2. při kázeňském opatření nebo neklasifikování žáka bude stipendium pozastaveno
 3. stipendium je vypláceno dle pracovní morálky a hodnocení mistra

Podrobnější informace na www.kr-olomoucky.cz

 

Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou


Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je finanční podpora středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje:

 • zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce;
 • podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce;
 • motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání;
 • podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech.

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání je stanovena na:
1. ročník: 1 500 Kč za každé pololetí/žáka
2. ročník: 2 000 Kč za každé pololetí/žáka
3. ročník: 2 500 Kč za každé pololetí/žáka
4. ročník: 3 000 Kč pouze za 1. pololetí/žáka
Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno. 

Podmínkou pro obdržení stipendia je:

 • Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém z podporovaných oborů vzdělání
 • Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze školy či snížená známka z chování.
 • Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně.
 • Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý.
 • Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován.
 • V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok.
 • V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.

stipendijní program PDF

 

Stipendijní program maturitních oborů Analýza potravin a Technologie potravin


Nabídka dalšího stipendijního programu je určena stávajícím i budoucím žákům denního studia oborů Analýza potravin a Technologie potravin.

V průběhu studia

 • placené brigády a praxe
 • možnost získat praktické zkušenosti během studia
 • perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru

Po ukončení studia

 • finanční podpora při nástupu do zaměstnání - příspěvek je poskytován v délce 1 roku a to nad rámec sjednané mzdy
 • možnost získání práce ihned po ukončení studia
 • rychlejší kariérní růst

Podrobnější informace na www.penam.cz

stipendijní program PDF