Vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov je povinna umožnit osobám bezpečně podat oznámení o porušení práva Unie a o protiprávním jednání jiných osob a následně jim zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů či jiných subjektů, a to na základě Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“) s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

K oznámení má přístup pouze tzv. příslušná osoba, která je odpovědná za přijímání
oznámení a informování oznamovatelů o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení. Pověřenou příslušnou osobou je Michaela Niklová. Oznamovatelem ve smyslu Směrnice EU je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov (dále jen „ŠSŠP Prostějov“) dozvěděla o porušení práva Unie a o protiprávním jednání, které porušuje právní předpisy spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU (více informací na https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/).

 Oznámení splňující kritéria Směrnice EU lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:

a) osobně v listinné podobě 
b) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou na adresu:

 Vnitřní oznamovací systém – Whistleblowing
 Michaela Niklová
 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
 nám. Spojenců 17
 796 01 Prostějov

Obálka musí být zalepena a označena „Whistleblowing – neotvírat“

c) písemně elektronicky na e-mailovou adresu: whistleblowing@svehlova.cz
d) osobně ústně (v přiměřené lhůtě po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou)
e) telefonicky na tel. čísle +420 582 345 624

Upozornění
Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky, ŠSŠP Prostějov nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí EU.

Formulář pro listinné oznamování protiprávního jednání ke stažení níže.

Stáhnout formulář