Nadační fond

In Obecné by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

Nadační fond Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov (dále jen Nadační fond) je zřízen za účelem rozvoje duchovních hodnot, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Je sdružením nezávislým na politických stranách a hnutích.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Současným zřizovatelem Nadačního fondu je Švehlova střední škola polytechnická, se sídlem nám. Spojenců  17, 796 01 Prostějov.

Nadační fond je zapsaný v nadačním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 195.

Nadační fond se řídí Statutem, který stanoví účel, zdroje a způsoby použití prostředků Nadačního fondu.

Sídlo Nadačního fondu: Švehlova střední škola polytechnická, nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov

Identifikační číslo Nadačního fondu: 16367821

Zdrojem Nadačního fondu jsou peněžité a nepeněžité dary poskytnuté dobrovolně dárci – fyzickými i právnickými osobami, výnosy z tombol apod.

Cílem Nadačního fondu je přispívat svými prostředky získanými ze zdrojů na:

  • modernizaci výuky a vybavení školy,
  • mezinárodní kontakty studentů a učitelů školy,
  • sportovní a kulturní aktivity žáků a učitelů,
  • oceňování nejlepších absolventů a žáků školy,
  • aktivity školy v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí,
  • vzdělávací aktivity žáků.

ČINNOST NADAČNÍHO FONDU

Činnost Nadačního fondu vychází ze Statutu fondu.

Nadační fond především podporuje školní akce zaměřené na kulturní, osvětovou, vzdělávací činnost a na prevenci patologických společenských jevů. Podporuje účast žáků školy ve školních, regionálních, krajských a celostátních soutěžích. Oceňuje žáky, kteří reprezentují školu, a to především ty, kteří dosáhli svými výsledky výborného umístění.

Nadační fond se také zaměřuje na podporu nejúspěšnějších žáků školy, kteří svými výbornými studijními výsledky slouží jako vzory ostatním a přispívají také k dobrému jménu školy, oceňuje nejúspěšnější žáky ročníků i celého studia.

Nadační fond se finančně spolupodílí na vybraných akcích, které jsou určeny žákům školy nebo které žáci organizují.

SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU

Činnost Nadačního fondu řídí tříčlenná správní rada, která je statutárním orgánem Nadačního fondu. Správní rada Nadačního fondu spravuje majetek Nadačního fondu, jménem Nadačního fondu jednají všichni její členové společně. Členství ve správní radě je čestné.

Předseda:
Ing. Ivan Rýdl
Členové:
Marie Chytilová
Mgr. Hedvika Daňková

Pravidla a postupy pro využívání finančních prostředků Nadačního fondu.