Historie Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově


Objev naši historii a zjisti, kdo jsme teď.

Založení 1. Hospodářské školy v Prostějově r. 1890

Prostějovsko patřilo k hospodářsky nejvyspělejším regionům Moravy. V oblastech zemědělství byla jeho produkce zaměřena na pěstování průmyslových plodin (sladovnický ječmen, cukrovka), značná pozornost se věnovala chovu hovězího a vepřového dobytka. Mezi nosná odvětví patřilo i pivovarnictví a mlékárenství.
V důsledku celkového vývoje středomoravského agrárního hnutí v druhé polovině 19. st. dochází
v Prostějově r. 1890 ke zřízení zimní hospodářské školy pro rolnický dorost. První škola tohoto druhu na střední Moravě fungovala v období vegetačního klidu.

Image

Školu řídilo ze svých prostředků a s podporou darů hospodářských podniků, rolnických záložen i jednotlivců kuratorium v čele s předsedou Josefem Hochem (rolník z Hrubčic, poslanec říšského sněmu), místopředsedou Tomášem Podivínským (rolník ze Smržic) a jednatelem vdp. Ludvíkem Kollerem (farář ve Smržicích).

Příznivci zemědělského školství začali hned bezplatně svážet stavební materiál. Silným dojmem zapůsobil např. slavnostní svoz písku 23. 8. 1934, na němž se podílelo 160 povozů. Obdobnou akcí byl svoz stavebního dříví z Plumlovska.

Image

Ve školním roce 1934/35 skončila výuka na Svatoplukově třídě. Od 28. 9. 1935 začala výuka na střední zemědělské škole, tehdy nesoucí název Švehlova zemská škola odborná škola hospodářská.

Image

Od r. 1940 byl rozvoj školy pozastaven v důsledku protektorátu. Budova musela být uvolněna pro potřeby wehrmachtu.
V poválečném období byla výuka rozšířena se zaměřením na zeleninářství, později se výuka vrátila k obecnějšímu rolnickému oboru. Posléze se prosadila specializace na chovatelský a pěstitelský obor.
Od r. 1952 se na zemědělské mistrovské škole vlivem JZD vyučoval mechanizační obor, po té následovala zaměření jako opravář zemědělských strojů, řidič kolových traktorů, řidič pásových traktorů, kovář, podkovář.
Od r. 1956 se začíná se specializací na drůbežnictví.
Zmíněné obory přetrvávají až do r. 1971.
V 80. letech se navazovaly kontakty se školou stejného typu v Ivance při Dunaji.
Od r. 1974 udržovala škola úzkou spolupráci se zahraničními školami. Byla to masomléčná škola v Rossoši v SSSR a zemská škola v Anklamu v NDR.
Od r. 1970 je na zemědělské škole vedena vedlejší hospodářská činnost, která zahrnuje především líhnutí kuřat. V 80. letech byli studenti proškoleni na třídění kuřat pomocí japonské a peříčkové metody. Tu potom uplatnili ve výrobních podnicích, převážně v Severomoravském kraji.
Od 1. 1. 2006 došlo ke sloučení Středního odborného zemědělského učiliště, Prostějov, Svatoplukova 80 se Švehlovou střední odbornou školou, Prostějov, nám. Spojenců 17.
K 1. 9. 2012 došlo ke sloučení Švehlovy střední odborné školy Prostějov, nám. Spojenců 17 a Středního odborného učiliště stavebního Prostějov, Fandrlíkova 25.
Po sloučení došlo ke změně názvu školy na: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov.

Na založení školy se podílel budovatel a organizátor moravského zemědělského školství Jan Rudolf Demel (1833 – 1905)

Vilém Misera se stal prvním ředitelem (1890 – 94) a uvedl školu na hospodářskou a společenskou scénu.


Ze začátku probíhala výuka v nově vzniklé škole ve dvou místnostech tkalcovské školy (Palečkova ulice).


Projekt budovy vytvořil brněnský architekt Eduard Žáček.

Historii už znáš


Teď se podívej, jaká je Švehlova v současnosti


Zjisti, proč jít na Švehlovu