Pojďme se vzdělávat společně

In Projekty by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Pojďme se vzdělávat společně
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000167
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 9. 2016
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 8. 2019

O PROJEKTU
Cílem projektu je socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin (Romů) a prevence jejich školní neúspěšnosti na Švehlově SŠ, ZŠ Majakovského a ZŠ Palackého. Znevýhodněné žáky podpoříme doučováním, kroužky, zlepšíme kvalitu jejich volného času, žáky podpoříme prostřednictvím školního asistenta a školního poradenského pracoviště. Projekt prohlubuje kvalifikaci pedagogů DVPP. Partner projektu – město Prostějov realizuje zejména osvětovou činnost v oblasti inkluze a pořádá workshopy pro rodiče.

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU
Hlavním problémem, který projekt řeší, je riziko předčasného odchodu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ze vzdělávání. Projekt je zacílen zejména na prevenci školního neúspěchu těchto dětí na 3 partnerských školách. Nízká úroveň vzdělání výrazně snižuje šance uplatnění na trhu práce a má negativní dopad na životní stabilitu spojenou s bydlením a ekonomickou situací rodin. Velká část romských rodin žije v podmínkách sociálního vyloučení a jejich šance na změnu snižují mimo jiné ztížené podmínky právě pro vzdělávání jejich dětí. Tyto problémy ještě prohlubuje narůstající kriminalita dětí. Realizace jednotlivých aktivit projektu výrazně zlepšuje podmínky pro vzdělávání těchto žáků, snižuje riziko předčasného odchodu žáků ze vzdělávání, vede ke zvýšení kvalifikace a tím zlepšuje uplatnění žáků na trhu práce. Zlepšování podmínek pro vzdělávání znevýhodněných žáků je jednou z priorit Národního programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha). Potřebnost projektu vychází z Analytické zprávy o situaci a z Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.
Druhým problémem, na který se projekt zaměřuje, jsou nedostatečné kvalifikační předpoklady pracovníků ve vzdělávání v oblasti inkluzivního vzdělávání. Projekt je proto zacílen na zvyšování kvalifikace pedagogů a získání jejich kompetencí v proinkluzivním vzdělávání žáků (podpora formou DVPP, odborného mentoringu a konzultací). Velkým přínosem pro pedagogy i samotné žáky a jejich rodiče je zřízení poradenských pracovišť přímo v jednotlivých školách. Poradenská centra jsou velmi zásadní pro pěstování inkluzivní kultury škol.
Třetím problémem, kterým se projekt zabývá, jsou obavy rodičů z řad majority z integrace romských dětí do běžných tříd. Veřejnost segregaci asociálního vyloučení nepřímo podporuje svou preferencí pokud možno čistě neromských škol. Na tento fakt aktivity projektu také reagují realizací osvětové činnosti pro veřejnost. Osvětu zajistí partner projektu – město Prostějov.

CÍLOVÁ SKUPINA
Hlavním cílem projektu je zvýšit inkluzivnost vzdělávání a integrovat děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Zlepšením podmínek pro vzdělávání těchto žáků chceme předcházet základním problémům, kterým většina sociálně znevýhodněných rodin čelí (zejména nezaměstnanosti, finanční zadluženosti). Zlepšení podmínek pro vzdělávání těchto žáků povede ke zvýšení jejich kvalifikace, lepšímu uplatnění na trhu práce a ke snížení kriminality. Nevhodný způsob využití volného času těchto dětí a vliv závadových part se promítá do trestné činnosti. Cílem projektu je podpořit žáky tak, aby se zabránilo riziku jejich předčasného odchodu ze vzdělávání a snížilo se riziko kriminality. Podpora žáků bude založena na doučování žáků v základních gramotnostech, zavedením kroužků a také podporou žáků pomocí staršího kamaráda, který bude mít výrazný vliv na zlepšení kvality využití volného času žáků. Podporu žáků spatřujeme také ve vybudování školního poradenského pracoviště a v působení školního psychologa, speciálního pedagoga a koordinátora inkluze a také v zapojení školního asistenta. Hlavním cílem projektu je vytvořit inkluzivní školu vytvořit tak rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

KLÍČOVÉ AKTIVITY
KA 1 Realizace programů zaměřených na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání
Klíčová aktivita č. 1 obsahuje tyto podaktivity:
a.    doučování žáků,
b.    kroužky na podporu a rozvoj gramotností,
c.    podpora smysluplného využití volného času žáků zapojením „staršího kamaráda“.
KA 2 Podpora školních poradenských pracovišť
V rámci klíčové aktivity č. 2 (KA 2) vytvoříme na každé partnerské škole školní poradenské pracoviště, ve kterých:
a.    zapojíme školního psychologa a speciálního pedagoga,
b.    zapojíme a pilotně ověříme pozici koordinátora inkluze.
KA 3 Podpora pomocí školního asistenta
V rámci klíčové aktivity č. 3 vytvoříme na každé ze tří partnerských škol pozici školního asistenta.
KA 4 Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny
Cílem aktivity č. 4 bude rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny. KA 4 zrealizujeme ve spolupráci s městem Prostějov a plánujeme uskutečnit tyto podaktivity:
a.    realizace workshopů pro rodiče žáků Romů,
b.    spolupráce s rodiči a osvětovou činností pro rodiče v oblasti inkluziv. vzdělávání,
c.    spolupráce rodičů při jednáních s pedagogickými pracovníky a sociálními službami.
KA 5 Rozvoj pedagogických pracovníků
V rámci KA 5 podpoříme rozvoj pracovníků ve vzdělávání pomocí následujících podaktivit:
1.    metodickou podporu pedagogů při práci s heterogenní skupinou – pedagogy podpoříme formou DVPP a pomocí odborných konzultací;
2.    podporou pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání – pedagogy podpoříme formou osobního mentoringu a pomocí odborných konzultací. Na každé partnerské škole by každý rok v rámci této podaktivity proběhla alespoň 1 odborná konzultace v min. rozsahu 23 hodin;
3.    zvyšování kvalifikace pro vzdělávání učitelů – pedagogy podpoříme formou DVPP např. v oblasti prevence řečových vad, ADHD a ostatních typů SP.
KA 6 Řízení projektu
Řízení projektu je KA č. 6. a zajišťuje ji řídící tým (ŘT) projektu. ŘT projektu je složen z klíčových odborných pracovníků a z administrativních pracovníků.

ROZPOČET PROJEKTU
Strukturální fond: 16 679 806,53 Kč
Státní rozpočet: 2 943 495,28 Kč
Celkem: 19 623 301,81 Kč

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz

Ing. Radomil Poles
koordinátor inkluze

Ing. Renata Grulichová
hlavní manager projektu

Ing. Barbora Mikulková
hlavní manager projektu