Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II)

In Projekty by Petr Fajks

Registrační číslo projektu:
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého kraje
Partneři s finanční spoluúčastí:

  • IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit 01 – 06
  • 10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity 07

Klíčové aktivity projektu:
KA1:   Řízení projektu
KA2:   Podpora rozvoje gramotností
KA3:   Podpora polytechnického vzdělávání
KA4:   Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka
KA5:   Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
KA6:   Kariérové poradenství
KA7:   Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů – Mobility

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Projekt navazuje klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).