Školení RIGIPS

In Školení by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

Termíny konání:
Úterý – 1. října 2024
Úterý – 3. prosince 2024

Kontakt:
Vojtěch Jahoda
603 892 251
v.jahoda@svehlova.cz

Adresa:
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
U Spalovny 12
796 01 Prostějov

Metodické pokyny pro vykonání Certifikační zkoušky na montáž konstrukcí Rigips

Metodické pokyny pro vykonání Certifikační zkoušky na montáž konstrukcí Rigips, vč. konstrukcí protipožárních, bezpečnostních a podhledů Rigips a OWA

I. Úvodní ustanovení

Cílem Certifikačního školení a následné Certifikační zkoušky je zvyšování kvality montáže konstrukcí Rigips, a to zejména trvalým zvyšováním teoretických znalostí a řemeslných dovedností pro účely zvýšení odborné kvalifikace u zodpovědných pracovníků montážních firem nebo fyzických osob v oblasti suché výstavby Rigips.
Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je firmě vydán Certifikát.
Certifikační školení montážních firem není určeno pro začátečníky bez praxe, pro ty jsou pořádána Základní školení Rigips – viz www.skolasuchevystavby.cz, popřípadě webové stránky jednotlivých Akreditovaných školicích středisek Rigips.

II. Certifikát

Certifikát uděluje výrobce systému, společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips, montážní firmě po řádném absolvování Certifikačního školení a úspěšném složení Certifikační zkoušky.
Platnost Certifikátu je 3 roky, pro členy Cechu suché výstavby ČR 5 let.
Certifikát obsahuje: název stavebního systému, evidenční číslo, název firmy a veškeré její identifikační údaje, jména zodpovědných zástupců, datum Certifikační zkoušky, datum ukončení platnosti Certifikátu, razítko a podpis výrobce systému Rigips – Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips, razítko a podpis Cechu suché výstavby ČR.
V případě, že bude držitel Certifikátu předávat kopie Certifikátu (např. jako dokladovou část dotčeným orgánům státní správy apod.), bude tato kopie opatřena modrým razítkem firmy, podpisem, datem a názvem stavby, pro kterou je doklad vyžadován. Toto opatření je nutné proti zneužití a pro případnou následnou kontrolu.

III. Přihláška na certifikační školení

Závazné přihlášky na Certifikační školení přijímáme pouze prostřednictvím webu www.rigips.cz. Elektronicky vyplněné přihlášky jsou automaticky odesílány jak výrobci systému Rigips, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips, tak na vybraná místa konání Certifikačního školení (Škola suché výstavby Rigips nebo Akreditovaná školicí střediska Rigips). K Certifikačnímu školení je nutné doložit řádně vyplněné Přílohy, které jsou účastníkovi zaslány elektronicky po přijetí přihlášky.
Poplatek za vykonání Certifikační zkoušky (viz bod VI) musí být uhrazen před konáním Certifikační zkoušky.
Certifikát bude  účastníkovi předán až po splnění těchto podmínek: doložení úplné a správné dokladové části (Příloh), uhrazení platby za Certifikační školení a úspěšné složení zkoušky. Certifikát je uchazečům zasílán Českou poštou zpravidla do týdne od termínu konání Certifikačního školení, jsou-li včas splněny uvedené podmínky.
Certifikační školení se koná v případě naplnění kapacity alespoň 8 fyzických či právnických osob. V případě zrušení Certifikačního školení je uchazečům nabídnut nejbližší vypsaný náhradní termín, popř. náhradní místo konání Certifikačního školení.
Co se týká zpracování osobních údajů poskytnutých v Přihlášce na Certifikační školení a jejich Přílohách, výrobcem systému Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips, jsou bližší informace k dispozici zde

IV. Certifikační zkouška

Certifikační školení se zpravidla skládá z půldenního opakovacího školení zakončeného závěrečnou Certifikační zkouškou.
Certifikační zkouška je test složený z otázek převážně z technologického předpisu Rigips. Test se skládá z 20 otázek s maximálním hodnocením 100 %. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 85% správných odpovědí. V případě, že uchazeč nedosáhne této hranice, je nucen test opakovat v dalším termínu Certifikačního školení. Vyhodnocení testu provádí zástupce výrobce systému Rigips a výsledky následně sdělí uchazečům.
Od každé přihlášené firmy mohou Certifikační zkoušku vykonat max. 2 zástupci uvedení v přihlášce a následně i na Certifikátu. Tito zástupci jsou zodpovědní za montáž konstrukcí Rigips na prováděných stavbách.
V případě změny osoby odpovědného zástupce uvedeného na Certifikátu za jiného je firma povinna vyslat nového zodpovědného zástupce k vykonání Certifikační zkoušky do 2 měsíců od vzniklé změny, jinak pozbývá Certifikát platnosti.

V. Odejmutí certifikátu

Při závažných nedostatcích v montážích konstrukcí Rigips, může být Certifikát jejímu držiteli odejmut, a to buď na základě kontrolního zjištění technickým zástupcem společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Rigips, nebo na základě posudku nezávislého soudního znalce určeného společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips.
O odejmutí Certifikátu budou informovány příslušné orgány státní správy, montážní firma a Cech suché výstavby ČR.

VI. Poplatky a sankce

Za vykonání Certifikační zkoušky zaplatí uchazeč příslušnému organizátorovi Certifikačního školení (Saint-Gobain Construction Product CZ a.s., divize Rigips, nebo Akreditované školicí středisko Rigips) následující poplatky:
– 2.300,-Kč za jeden vydaný Certifikát (max. 2 účastníci), a to jak za prvotní Certifikát, tak i Certifikát obnovovaný po uplynutí jeho platnosti;
– 1.200,-Kč na osobu za opakovanou účast na Certifikačním školení v případě předchozího neúspěchu při závěrečném testu;
– 500,- Kč na osobu za účast na Certifikačním školení bez nároku na Certifikát;
– 200,-Kč za vydání duplikátu platného Certifikátu – za duplikát je považován každý opis vystavený déle než 30 kalendářních dnů po termínu Certifikačního školení;
– 200,-Kč za provedení oprav v Certifikátu po jeho vystavení a odeslání uchazeči – textové i gramatické změny oproti údajům, poskytnutým v přihlášce (překlepy, změny názvů apod.)
– 7.300,-Kč za vykonání Certifikační zkoušky u zákazníka v mimořádném expresním termínu do 10 dnů od podání řádně vyplněné přihlášky a dokladových částí zástupci společnosti Rigips (řádný poplatek 2.300 Kč plus příplatek 5.000 Kč)
– Neúčast na certifikačním školení neomluvená předem může znamenat propadnutí poplatku.
Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH.

VII. Platnost Metodických pokynů

Tyto Metodické pokyny pro vykonání Certifikační zkoušky na montáž konstrukcí Rigips, vč. konstrukcí protipožárních, bezpečnostních a podhledů Rigips a OWA, vstupují v platnost 29.4.2019 a nahrazují všechny předchozí verze.