Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky

In Projekty by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000611
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 10. 2016
UKONČENÍ PROJEKTU
30. 9.2019

CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je nalézt a pilotně ověřit vhodné formy a metody práce pro žáky se SVP středních škol bez maturitní zkoušky v oblasti všeobecných složek vzdělání – funkční gramotnosti a sociálních a občanských kompetencí a komplexního sociálního rozvoje. Formou akčního výzkumu zapojit pedagogy do systematické reflexe pedagogické činnosti v oblastech funkčních gramotností a sociálních a občanských kompetencí, k tvorbě a ověření smysluplných vzdělávacích programů, odp

ovídajících požadavkům spokojenému životu absolventů v reálném životě a naplnění požadavků zaměstnavatelů k sociální zdatnosti budoucích zaměstnanců, s respektováním mentální úrovně žáků.
Popsat současné formy práce s cílovou skupinou v uvedených školách, vyhodnotit úspěšnost těchto forem a metod, inovovat nebo vytvořit nové vhodné metody práce s žáky se SVP středních škol bez maturitní zkoušky.
Zapojit učitele odborných a všeobecných předmětů ve školách do akčního výzkumu a využít jejich odborných, pedagogických a společenských kompetencí k tvorbě fungujících metod v systému vzdělávání, s důrazem na uplatnění se absolventů v osobním a společenském životě a v zaměstnání. Zjištěními a ověřením inovovaných metod přispět k doplnění nebo změně problematických oblastí vzdělávání u oborů středních škol bez maturitní zkoušky.
V tomto projektu jsou zapojeny 4 střední školy (Teplice, Havířov, Moravský Krumlov a Prostějov). Projekt je realizován Domem dětí a mládeže Uherský Brod.

 

CO JE PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL BEZ MATURITNÍ ZKOUŠKY
Projekt se zaměřuje na zkvalitnění výuky funkčních gramotností žáků oborů bez maturitní zkoušky. Absolventi těchto oborů jen velmi těžce získávají zaměstnání a často se stávají terčem zneužívání zaměstnavatelů, jelikož nedokáží objektivně vyhodnotit reálnou situaci v životě jak pracovním, tak osobním.
Cílem projektu je vytvořit vhodné metody, které napomohou k výuce čtenářské, matematické a finanční gramotnosti v uvedených oborech. Žáci tak díky tomu budou schopni lépe porozumět čtenému textu, dokáží si vyhodnotit finanční situaci osobní i pracovní a dokáží se orientovat třeba ve finančních produktech a vhodně je využívat. Tyto metody se na závěr projektu zapracují do učebnic, které budou využívány ve všech školách v ČR.
Druhou část projektu tvoří tzv. občanské a sociální kompetence. Zde je nutné vědět, že většina žáků oborů bez maturity pochází ze sociálně málo podnětného rodinného prostředí, které je zpravidla málo motivující ke vzdělání a málo příkladné pro život těchto dětí. Prostřednictvím celoročních interaktivních programů „Vím, co chci?“ a „Vím, co potřebuji?“ budou pedagogové společně s žáky pracovat na upevnění jejich sebevědomí, orientaci ve společnosti, hledání lepších alternativ pro spokojený život.
Výsledky projektu budou významnou součástí úpravy vzdělávacích programů v uvedených oborech a budou mít celorepublikový význam, takže se významně dotknou výuky všech škol, i dětí ve středních školách oborů bez maturitní zkoušky.