Šablony II – ICT ve výuce

In Projekty by Petr Fajks

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Celý název projektu: Šablony II – ICT ve výuce
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014116
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2019
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2021

Cílem projektu je podpořit Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov a její ubytovací zařízení (domov mládeže).
Projekt je zaměřen na následující témata:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Projekt se zaměřuje na tyto aktivity:

1. Školní asistent – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta středním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám.
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání dané školy zapsaných ve školském rejstříku s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

3. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.
Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci.
Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Na stáži bude s pedagogem školy spolupracovat garant-průvodce.

4. Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

5. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Doučování může být také využito pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování nejméně tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování.

6. Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

7. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol.
Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí. Spolupráce pedagogů může být zaměřena i na tvorbu nebo úpravy školních strategických dokumentů (školní vzdělávací programy, školní akční plány).
Vzdělávací cyklus je plánován v délce 10 hodin pro každého pedagoga a Vzdělávací cyklus bude v rámci aktivity realizován dvakrát. Každý pedagog tedy absolvuje celkem 20 hodin spolupráce.

8. Školní speciální pedagog – personální podpora DM
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga domovům mládeže, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory budou v DM identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Speciální pedagog bude diagnostikovat speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhat vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce bude spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Celková výše rozpočtu projektu: 1 852 098 Kč
Přehled zdrojů financování: Evropská unie: 1 574 283,29 Kč
Národní veřejné zdroje: 277 814,71 Kč