Operační program Jan Ámos Komenský

In Projekty by Petr Fajks

Název programu: Operační program Jan Ámos Komenský
Priorita: 2 Vzdělávání
Celý název projektu: Šablony 1 – OPJAK
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001289
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2022
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2025

Cílem projektu je podpořit Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov a její ubytovací zařízení (domov mládeže). Projekt je zaměřen na následující témata:

Projekt se zaměřuje na tyto aktivity: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

1. Školní asistent – personální podpora SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta středním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
• nízká motivace ke vzdělávání;
• nedostatek možností pro identifikaci a rozvoj nadání/talentu žáka;
• dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
• nedůslednost ve školní přípravě;
• kázeňské přestupky;
• nedůsledné rodičovské vedení;
• sociokulturně znevýhodněné prostředí.

2. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele v rámci úvazku 0,1 připraví a zrealizuje každý měsíc během trvání realizace aktivity jednu z následujících podpůrných akcí:
A. kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin;
B. workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin;
C. workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy v minimální délce dvou hodin;
D. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování v minimální délce dvou hodin;
E. workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP/ŠAP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin.
Exkurze, návštěvy veletrhů, výstavy, dny otevřených dveří, výjezdy apod. nejsou ani jednou z podpůrných akcí A-E.
Počet a stručný popis průběhu workshopů/kulatého stolu bude uveden u reportu způsobilých produktivních hodin koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele ve škole.

3. Školní psycholog SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy.
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školu.
Podmínkou výkonu činnosti psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pozici v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.

4. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.
Za lektora jsou považováni pracovníci ve vzdělávání školy/školského zařízení, pracovníci v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže a odborníci z praxe. Lektor má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce, ve kterých vzdělává dalšího pracovníka nebo pracovníky ve vzdělávání. Počet vybraných pracovníků ve vzdělávání, které lektor vzdělává, je v kompetenci ředitele školy.
Aktivita probíhá formou bloku vzájemné spolupráce, která obsahuje vždy cyklus společné přípravy, realizaci připravené aktivity (hospitaci ve výuce/minilekci ve výuce/návštěvy v jiné škole/školském zařízení nebo v zařízení poskytujícím neformální vzdělávání) a následné společné reflexe. Jejich výběr a kombinace je v kompetenci ředitele školy. Do hodin spolupráce vykazovaných ve výstupu aktivity nemohou být z důvodu zamezení dvojího financování započítány hodiny výuky/vzdělávání, ve kterých pracovník běžně vyučuje.

5. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku (dále také jen „kurz“). Stáže je možné uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. ve firmách/institucích.
Kurz může být realizován prezenční nebo distanční formou (s výjimkou realizace stáží). V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci vzdělávání online synchronní formou.

6. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace středních škol.
Za tímto účelem střední škola zorganizuje setkání, přičemž vybírá z těchto variant:
a) odborně zaměřená tematická setkávání rodičů
Setkávání jsou realizována vždy za účasti externího odborníka.
Maximální počet rodičů je na zvážení školy, ale je třeba zajistit, aby setkání splnilo účel, aby bylo efektivní a rodiče měli možnost aktivně se zapojit do průběhu setkání formou diskuze.
b) komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností
Setkání je realizováno vždy za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Žáci ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.
Pro zachování komunitního charakteru aktivity je nutné zapojení jednotlivých aktérů (zástupců školy, rodičů, externí organizace/externího odborníka, případně i žáků) do přípravy, realizace i vyhodnocení aktivity. Komunitní setkání musí podpořit rozvoj kompetencí účastníků v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.
Pokud to prostory umožňují, je vhodné, aby se setkání uskutečnilo přímo v prostorách školy nebo její blízkosti.

7. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání DM/INT (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.
Vedle pracovníků ve vzdělávání mohou být podpoření také studenti 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky.
Za lektora jsou považováni pracovníci ve vzdělávání školy/školského zařízení, pracovníci v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže a odborníci z praxe. Lektor má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce, ve kterých vzdělává dalšího pracovníka nebo pracovníky ve vzdělávání. Počet vybraných pracovníků ve vzdělávání, které lektor vzdělává, je v kompetenci ředitele školského zařízení.
Aktivita probíhá formou bloku vzájemné spolupráce, která obsahuje vždy cyklus společné přípravy, realizaci připravené aktivity (hospitaci ve výuce/minilekci ve výuce/ návštěvy v jiné škole/školském zařízení nebo v zařízení poskytujícím neformální vzdělávání) a následné společné reflexe. Jejich výběr a kombinace je v kompetenci ředitele školského zařízení. Do hodin spolupráce vykazovaných ve výstupu aktivity nemohou být z důvodu zamezení dvojího financování započítány hodiny výuky/vzdělávání, ve kterých pracovník běžně vyučuje.

8. Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM
Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj dětí/žáků/studentů DM/INT (dále jen „žák“) a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.
Aktivitu je možné realizovat přímo ve vzdělávání a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školským zařízením nad rámec běžného vzdělávání (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem vzdělávání:
• projektová výuka (ve škole/mimo školu);
• tandemová výuka;
• vzdělávání s využitím nových technologií;
• zážitková pedagogika;
• propojování formálního a neformálního vzdělávání;
• aktivizující metody;
• fiktivní firma.

Celková výše rozpočtu projektu: 2 839 645,00 Kč