Vnitřní řád

Vnitřní řád domova mládeže Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Platný pro školní rok 2016-2017, podle vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb.

Čl. 1 POSLÁNÍ DOMOVA MLÁDEŽE

Domov mládeže při Švehlově střední škole polytechnické Prostějov se sídlem nám. Spojenců 17, Prostějov je školské výchovné a ubytovací zařízení (činnost domova mládeže je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., § 117 – školský zákon a vyhláškou č. 410/2005 Sb. – vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých). Poskytuje žákům Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov a ostatních středních a základních škol denního studia ubytování a stravování, při respektování jejich osobních zájmů. Rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě do vyučování a přispívá k volbě povolání. Výchovná činnost se řídí celoročním plánem domova mládeže. Výchovnou činností domov mládeže navazuje na vzdělávací práci školy a na výchovné působení rodiny. Výchovní pracovníci domova mládeže proto úzce spolupracují s třídními učiteli a s rodiči žáků.

Čl. 2 ŘÍZENÍ A ORGANIZACE DOMOVA MLÁDEŽE

1. Za správu, provoz a výchovnou práci domova mládeže odpovídá ředitel školy. Ředitel školy vydává vnitřní řád domova mládeže a režim dne.

2. Poradním orgánem školy je pedagogická rada.
3. Ředitel jmenuje a odvolává vedoucího vychovatele. Vedoucí vychovatel je přímo podřízený řediteli školy.
4. Technickohospodářští a provozní pracovníci školy zajišťují administrativní, hospodářské a provozní úkoly domova mládeže.
5. Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je výchovná skupina. Nejnižší počet žáků skupině je 20, nejvyšší počet žáků ve skupině je 30.  V odůvodněných případech může ředitel školy zvýšit nejvyšší počet žáků ve skupině až o 3.
Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku.
6. Domov mládeže se uzavírá v pátek v 16,oo hodin. Otevírá se v neděli v 16,oo hodin. Během pracovních dnů je v dopoledních hodinách od 8,oo hodin do 12,oo hodin pouze omezený provoz.
7. Dohled mimo pracovní dobu od 22,oo do 6,oo hodin vykonávají střídavě vychovatelé a asistent pedagoga.

Čl. 3 UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

1. Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka, nebo žák pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu. O umístění nebo neumístění vyrozumí ředitel školy písemně zákonného zástupce žáka, nebo žáka pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti. Umístění do domova mládeže platí pro bezprostředně následující školní rok. Na umístění v domově mládeže nemá žák právní nárok.
Žáci jsou umísťováni podle kapacity domova mládeže v tomto pořadí:

  • přednostně, jsou-li žáky Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov,
  • z dětských domovů,
  • ze sociálních nebo zdravotních důvodů,
  • jejichž rodiče dlouhodobě pracují v zahraničí,
  • nadaní a talentovaní žáci,
  • žáci cizí státní příslušnosti, jejichž rodiče trvale žijí mimo území České Republiky,
  • ostatní dojíždějící, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, doby potřebné k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení.

2. Během roku ukončí ředitel školy žákovi umístění v domově mládeže, pokud:
a) o to písemně požádá zákonný zástupce žáka, nebo žák pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti,
b) zákonný zástupce nebo žák neuhradil úplatu za ubytování po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů, které mohou dočasně bránit poukázání příspěvku (např. úmrtí rodičů žáka, studenta),
c) žák přestal být žákem školy,
d) žákovi bylo povoleno přerušení studia,
e) žákovi bylo ukončeno ubytování v domově mládeže pro porušování vnitřního řádu domova mládeže (podle Čl. 6 odst. 2 písm. d).

Čl. 4 UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ

Péčí o žáky v době mimo vyučování se rozumí poskytování ubytování, stravování a vytváření podmínek pro jejich přípravu na výuku a pomoc při rozvíjení zájmové činnosti. Ubytování se poskytuje pouze ve dny, kdy probíhá výuka a v den před zahájením vyučování. Domov mládeže se pro stanovení výše úplaty člení na pokoje. Pokoje, které mají nejvýše 3 lůžka, se zařazují do I. kategorie.

1. Ubytování v domově mládeže se žákům poskytuje s přihlédnutím ke kategorii domova mládeže, k úrovni poskytovaných služeb a sociálním poměrům žáků, za úplatu ve výši 1 000 Kč (DM Fanderlíkova 25) a 800 Kč (DM Vojáčkovo nám. 4) za jedno lůžko na kalendářní měsíc. Výše měsíční úhrady za ubytování se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud je žák ubytován v domově mládeže jen část měsíce z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které byl ubytován. Úhrada ubytování se provádí předem na násl. měsíc bezhotovostním převodem na účet č. 107-4480330217/0100 s příslušným variabilním symbolem pro každého žáka.

2. Žákům ubytovaným v domově mládeže je zajištěno celodenní stravování, tj. snídaně, oběd a večeře. Hlavní jídlo (oběd) si žák volí na základě vlastní objednávky ze tří nabídek. Finanční částka za stravování činí aktuálně 84 Kč, z toho: snídaně 29 Kč, oběd 28 Kč, večeře 27 Kč. Dle zákona č. 561/2004Sb., a vyhlášky č. 107/2007 Sb. má žák nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve škole (školském zařízení), eventuálně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti musí strávník (zákonný zástupce) stravu odhlásit dle stanovených podmínek.
a) Úhrada za stravování se provádí bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 19-2142060227/0100, konstantní symbol 0308, variabilní symbol – celé RČ strávníka.
b) Jestliže žák nejméně 24 hodin předem ohlásí zdůvodněnou nepřítomnost v domově mládeže a požádá o odhlášení již objednané stravy, odpočítá se mu za neodebranou stravu náhrada v hodnotě stanovené finanční normou. Částka za neodebranou stravu se žákům nevrací v hotovosti, ale zůstává na osobním kontě žáka.
c) Strava se vydává v písemně stanovený čas.

Čl. 5 PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

Ubytovaný žák je povinen dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže a řídit se pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců domova mládeže.

Ubytovaný žák má právo:
a) na řádné ubytování, vytápění a osvětlení pokoje, pravidelnou výměnu ložního prádla,
b) na používání hygienického, sociálního a společenského zařízení,
c) využívat všech dalších zařízení domova mládeže, případně školy a účastnit se kulturních, sportovních a jiných společenských činností v domově,
d) aktivně se podílet na životě domova mládeže, být informován o prováděných opatřeních, předkládat případné náměty a návrhy na zájmovou činnost,
e) podílet se na výchově, kulturní, společenské a sportovní činnosti,
f) podávat návrhy k veškerému dění na domově mládeže,
g) se souhlasem spolubydlících a svolením vychovatele používat vlastní elektrospotřebiče (např. vysoušeč vlasů, notebook). Všechny elektrické spotřebiče musí mít platnou revizní zprávu, kterou na vyžádání žák předloží vychovateli (vedení domova mládeže neručí za případnou ztrátu či poškození);
h) přijímat návštěvy výhradně se souhlasem vychovatele.

Návštěvy v domově mládeže
Vstup do domova mládeže je povolen pouze žákům, studentům ubytovaným v domově mládeže, pracovníkům domova mládeže a školy, kontrolním a inspekčním orgánům. Zákonným zástupcům a blízkým příbuzným jsou návštěvy umožněny po předchozím oznámení vychovateli.

Ubytovaný žák, student je povinen:
a) využít všech svých schopností k úspěšnému zvládnutí učiva, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláním, svědomitě studovat a chovat se v souladu se zásadami v podmínkách kolektivního ubytování,
b) před odchodem do školy (denně) uklidit pokoj, urovnat lůžkoviny do postelí, vysypat koš, urovnat věci na poličkách a stole. Jednou týdně provádějí všichni týdenní úklid pokojů dle pokynů vychovatele (vysát podlahu, setřít prach),
c) dodržovat stanovený režim dne, sledovat týdenní plán práce,
d) chovat se ohleduplně, slušně a přátelsky ke spolubydlícím a spolužákům,
e) ve školní jídelně se chovat ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování,
f) být vkusně a účelně upraven, volit vhodné oblečení ke všem příležitostem (jídelna, sport apod.),
g) chovat se šetrně k zařízení domova mládeže, šetřit vodou a elektrickou energií, uhradit škodu na veškerém zařízení domova mládeže, kterou způsobí,
h) průběžně udržovat pořádek v osobních věcech, čistotu pokoje a společných prostor,
i) provádět práce a služby dle pokynů vychovatelů,
j) hlásit vychovateli každý odchod z domova mládeže a příchod na domov mládeže,
k) přicházet na domov mládeže včas dle stanovených vycházek, střízlivý a upravený,
l) žák má povinnost podrobit se namátkové kontrole na požití návykových látek a alkoholu,
m) dodržovat hygienická opatření, pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví a veškerá protipožární opatření,
n) neprodleně hlásit vychovateli každý úraz a onemocnění, nemocné žáky si odvážejí rodiče domů do domácího léčení nejpozději do 10,oo hod. následujícího dne, pokud žák onemocní doma, oznámí to zákonný zástupce do 24 hodin od plánovaného příjezdu na domov mládeže vychovateli konajícímu službu,
o) preventivně chránit své věci před zcizením, uložit větší částku peněz a cenné předměty u vychovatele, aby nedošlo k jejich zcizení,
p) ukončit návštěvu jiného pokoje do 21,3o hod.,
q) upozornit okamžitě na všechny závady na svěřeném inventáři, či na vnitřním zařízení domova mládeže,
r) po ukončení školního roku, případně při ukončení ubytování neodkladně vyklidit své osobní věci.

V domově mládeže a přilehlých venkovních prostorách se žákům, studentům zakazuje:
a) používat tabákové výrobky, včetně elektronických cigaret, donášet, přechovávat a pít alkoholické nápoje (žák podezřelý z užití alkoholického nápoje může být kdykoliv podroben kontrolnímu testu na alkohol),
b) přechovávat, zneužívat organická rozpouštědla, produkty konopí, tlumivé látky, látky z budícího účinku, opiáty,
c) přechovávat zbraně, náboje a výbušniny,
d) poškozovat objekt a zařízení, dveře a nábytek (ani neúčelnou výzdobou)
e) bez svolení vychovatele se stěhovat do jiného pokoje a přemísťovat inventář,
f) vyvíjet jakékoliv projevy chování směřující k potlačování práv a svobod jedince nebo skupiny, rasismu, šikanování,
g) zamykat se na pokojích (pokoje jsou uzamčeny pouze v době nepřítomnosti žáků),
h) vyklánět se z oken a pokřikovat, sedět v oknech, slunění v oknech,
i) opravovat nebo upravovat elektrickou, vodovodní nebo plynovou instalaci ani spotřebiče, které patří k vybavení domova,
j) používat vlastní elektrické spotřebiče se zapojením do sítě, pokud nelze doložit bezvadnost přístroje platnou revizní zprávou,
k) parkovat nebo vjíždět motorovými vozidly do areálu domova mládeže,
l) přechovávat v domově mládeže zvířata,
m) opustit domov mládeže bez svolení vychovatele,
n) pořizovat audiovizuální záznam pracovníků domova mládeže.

Krádež, která bude žákovi prokázána, vede k okamžitému ukončení ubytování v domově mládeže.

Čl. 6 PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

a) Zákonný zástupce žáka má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
b) Pedagogičtí pracovníci domova mládeže jsou povinni informovat rodiče o zásadních problémech žáků.
c) Zákonný zástupce žáka má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, jeho individuálních pokrocích či problémech.
d) Zákonný zástupce žáka má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu domova mládeže.
e) Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci domova mládeže přímo u pedagogických zaměstnanců domova mládeže, nebo u ředitele školy, který je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
f) Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí umístěných žáků, k nimž jsou ve vztahu zákonných zástupců.
g) Na informace o chování umístěných žáků mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

Čl. 7 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

1. Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, významný projev aktivity nebo mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena odměna, pochvala nebo jiné ocenění.
Jsou to:
a) ústní pochvala vychovatele,
b) rozšíření práv žáka (zrušením některých omezení vyplývajících z vnitřního řádu a režimu dne),
c) věcná odměna.

2. Pokud žák porušuje řád domova mládeže, udělí se mu podle závažnosti provinění některá z těchto výchovných opatření:
a) napomenutí vyslovené vychovatelem,
b) důtka udělená ředitelem,
c) podmínečné ukončení ubytování v domově mládeže se zkušební lhůtou,
d) ukončení ubytování v domově mládeže.

3. Všechny stupně výchovných opatření se zaznamenávají do osobního spisu žáka. K výchovným opatřením podle odst. 2 písm. c), d), se vyjadřuje žákovská samospráva domova mládeže. Ubytování ukončuje ředitel školy na návrh vedoucího vychovatele. Při podmínečném ukončení ubytování určí ředitel školy zkušební lhůtu v rozmezí jednoho až pěti měsíců. Žáka, jemuž bylo ukončeno ubytování, může ředitel školy ponechat v domově po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode dne stanoveného pro ukončení ubytování v domově mládeže. Náhradní ubytování zajišťují žákovi zákonní zástupci nebo žák, pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti. Pokud se žák dopustí v době nezbytně nutné k zajištění náhradního ubytování dalšího kázeňského přestupku, ukončí mu ředitel školy pobyt v domově mládeže okamžitě.

4. Výchovná opatření podle odst. 2 písm. b), c), d), se písemně oznamují zákonnému zástupci žáka organizaci, pro kterou se žák připravuje, jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, na jejíž náklady se žák připravuje a podle potřeby škole, jejímž je žákem.

Čl. 8 ZÁSADY VNITŘNÍHO POŘÁDKU DOMOVA MLÁDEŽE

1. Vnitřní pořádek domova mládeže je založen na ukázněném podřízení žáků vnitřnímu řádu, na vzájemných přátelských vztazích a na odpovědném vztahu ke studiu.

2. Každodenní chod domova se řídí režimem dne, který jsou žáci, studenti povinni znát a bezpodmínečně dodržovat.

3. Režim dne:
06,3o budíček
06,3o – 07,15 hod. - osobní hygiena, úklid pokojů
07,15 – 07,45 hod. - snídaně, odchod do školy
11,3o – 14,3o hod. - oběd
15,oo – 17,3o hod. - osobní volno, individuální studium, zájmová činnost
17,3o – 18,oo hod. - večeře
18,oo – 20,oo hod. - studium, zájmová činnost, individuální vycházky
20,oo – 21,3o hod. - činnost dle plánu
21,3o – 22,oo hod. - osobní hygiena
22,oo hod. - noční klid

a) Žáci odcházející dříve či později na praxi nebo do vyučování nahlásí tuto skutečnost předem vychovateli.
b) Začátek nočního klidu může vychovatel upravit s ohledem na praxi žáků tak, aby byla zajištěna dostatečná doba na odpočinek.
c) Vycházky povoluje vychovatel žákům individuálně a diferencovaně s přihlédnutím k věku žáka, aktuálním studijním výsledkům, plnění povinností vyplývajících z vnitřního řádu a úrovni společenského vystupování.

Vycházky jsou stanoveny s ohledem na věk žáků:
žáci do 15 let do 19,oo hod.
žáci do 16 let do 20,oo hod.
žáci do 17 let do 21,oo hod.
žáci do 18 let do 21,3o hod.

d) V době nočního klidu žáci zachovávají naprostý klid.

Čl. 9 OSTATNÍ USTANOVENÍ

Péče o zdraví a bezpečnost žáků
Každý žák je povinen plnit následující požadavky:
a) jestliže žák onemocní, oznámí to službu konajícímu vychovateli, který zajistí v době mimo vyučování základní péči, případně návštěvu lékaře,
b) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, nepřítomnost ve vyučování omlouvá vychovatel, nejvýše však po dobu jednoho dne,
c) žák odjíždí do domácího léčení po oznámení vychovateli,
d) žák je povinen oznámit vychovateli každý odchod z domova mládeže a předem každý pobyt mimo domov mládeže (praxe, exkurze, brigády, odjezdy k rodičům aj.),
e) souhlas k pobytu mimo domov se uděluje na základě písemného povolení zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo ústní žádosti žáka pokud je zletilý,
f) jestliže se žák nemůže z místa trvalého bydliště dostavit na domov mládeže ze zdravotních či jiných závažných důvodů, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovateli zákonný zástupce žáka, nebo žák pokud je zletilý.

Žákovská samospráva
Žákovská samospráva je iniciativním orgánem domova mládeže, může organizovat sportovní, kulturní nebo společenské akce. Samospráva se vyjadřuje a podává návrhy k náplni činnosti domova mládeže a ke stravování. Vedoucí vychovatel se žákovskou samosprávou projednává připomínky a návrhy ubytovaných žáků, podmínečné ukončení ubytování a ukončení ubytování žáků, kteří závažným způsobem porušili vnitřní řád.

Legitimace žáků
Žák přijatý k ubytování do domova mládeže obdrží legitimaci, která slouží k záznamu pro opuštění domova mládeže (odjezd k rodičům apod.). Povolení k opuštění domova mládeže uděluje vychovatel. Všichni žáci jsou povinni při příchodu na domov tuto legitimaci odevzdat vychovateli s podpisem zákonného zástupce žáka, není-li zletilý, potvrzující přítomnost žáka v místě pobytu.

Čl. 10 PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE

V době nepřítomnosti žáků na domově mládeže (prázdniny, víkendy), může v rámci doplňkové činnosti školy domov mládeže poskytnout ubytování a stravování cizím osobám. V tomto případě ubytovaní žáci uzamknou své věci do skříní a svlečou ložní prádlo. Volné ubytovací kapacity (tj. neobsazené žáky) může v rámci doplňkové činnosti školy domov mládeže využít k ubytování cizích osob i v pracovní dny školního roku avšak tak, aby bylo zajištěno soukromí žáků a jejich bezpečnost.