Školení RIGIPS

Termíny konání:
26. 06. 2018
02. 10. 2018
04. 12. 2018

Kontakt:
Marcela Hýblová
737 955 751
m.hyblova@svehlova.cz

Adresa:
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
U Spalovny 12
796 01 Prostějov

Metodické pokyny pro vykonání Certifikační zkoušky na montáž konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

I. Úvodní ustanovení
Cílem certifikace montážních firem je zvyšování jakosti montáže konstrukcí Rigips a to zejména trvalým zvyšováním teoretických znalostí a montážních dovedností pracovníků montážních firem. Jedná se o zvýšení odborné kvalifikace a úrovně odborných znalostí u zodpovědných pracovníků firem nebo fyzických osob v oblasti suché výstavby Rigips, včetně protipožárních konstrukcí Rigips. Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je firmě vydán Certifikát.

Certifikace je dále určena pro montážníky, kteří mají zájem o půldenní školení, bez získání Certifikátu, na kterém si zopakují zásady montáže sádrokartonových konstrukcí Rigips a získají nové odborné znalosti v oblasti suché výstavby.

Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky, pro ty jsou pořádána Základní školení Rigips komerčního charakteru na jednotlivých akreditovaných školících střediscích.

II. Certifikát
Certifikát uděluje výrobce systému, společnost Rigips, s.r.o. Certifikát je propůjčen montážní firmě po splnění podmínek uvedených ve článku III. Podmínky pro udělení certifikátu. Platnost certifikátu je 3 roky, pro členy Cechu Sádrokartonářů ČR 5 let. Certifikát obsahuje: název stavebního systému, evidenční číslo, název firmy a veškeré její identifikační údaje, jména zodpovědných zástupců, datum Certifikační zkoušky, datum ukončení platnosti Certifikátu, razítko a podpis výrobce systému, razítko a podpis Cechu sádrokartonářů ČR. V případě, že bude právnická – fyzická osoba předávat kopie Certifikátu (např. jako dokladovou část dotčeným orgánům státní správy apod.), bude tato kopie opatřena modrým razítkem prováděcí firmy, podpisem, datem a názvem stavby, pro kterou je doklad vyžadován. Toto opatření je nutné proti zneužití a případné následné kontroly.

III. Podmínky pro udělení certifikátu
Montážní firmě může být Certifikát udělen po řádném vyplnění přihlášky a po předložení: a) Kopie živnostenského listu, u právnických osob i výpis z obchodního rejstříku b) Minimálně dvě referenční stavby realizované za poslední 3 roky, obsahující: místo stavby, investor/objednatel, stručný popis (rozsah díla, termín realizace, fotodokumentace) nebo doporučení regionálního zástupce, který navštěvuje stavby dané montážní firmy. c) Čestné prohlášení, že firma umožní vstup zástupci společnosti Rigips, s.r.o. na jimi realizované stavby, kde montují systém Rigips. d) Čestné prohlášení, že certifikovaný zástupce firmy bude odpovědný za práci svých spolupracovníků. e) Za vykonání Certifikační zkoušky zaplatí uchazeč/firma v den termínu Certifikace hotově částku ve výši 2 300,- Kč včetně DPH za jeden vydaný Certifikát. Daňový doklad bude předán při zaplacení.

V případě nedoložení úplné a správné dokladové části a uhrazení platby za certifikační zkoušku bude Certifikát účastníkovi předán až po splnění těchto podmínek. Výše uvedené doklady firma zašle poštou nebo elektronicky příslušnému akreditovanému školícímu středisku do termínu certifikace.

IV. Přihláška
Závaznou přihlášku lze: a) Vyplnit přímo na webových stránkách www.rigips.cz, stránky automaticky přihlášku odesílají příslušnému akreditovanému školícímu středisku. b) Stáhnout na webových stránkách www.rigips.cz a na webových stránkách příslušného akreditovaného školícího střediska. Vyplněnou přihlášku uchazeč zašle příslušnému akreditovanému školícímu středisku minimálně 3 dny před termínem Certifikace. Všechny přihlášky akreditované školící středisko zaregistruje a v den konání certifikace předá společnosti Rigips, s.r.o. c) Vyplnit na tištěnou formu přihlášky, kterou uchazeč získá u příslušného regionálního zástupce nebo na akreditovaném školícím středisku, a zašle nebo předloží příslušnému akreditovanému školícímu středisku minimálně 3 dny před termínem Certifikace. Přihláška na Certifikaci je korektní podle zákona č. 525/2004 Sbírky „O ochraně osobních údajů“. Uvedené osobní údaje v přihlášce zpracují pracovníci AŠZ a zástupci společnosti Rigips, s.r.o. do protokolu o Certifikaci, který společně s touto přihláškou bude archivován a následně skartován dle zákona č. 499/2004 Sb. Správce osobních údajů (příslušná AŠZ a společnost Rigips, s.r.o.) je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V. Certifikační zkouška
Samotná Certifikace se zpravidla skládá z půldenního opakovacího školení a závěrečného testu. K Certifikační zkoušce je uchazeč pozván akreditovaným školícím střediskem vhodným způsobem v případě naplnění kapacity alespoň 8 osob. Úspěšné vykonání zkoušky/závěrečného testu, je jedna z podmínek pro udělení Certifikátu. Certifikační zkoušku vykonává 1 nebo 2 zodpovědní zástupci firmy dle těchto metodických pokynů a jsou následně zodpovědní za montáž konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních. Certifikační test je souborem otázek, které jsou k dispozici na www.rigips.cz, z celého obsahu technologického předpisu výrobce systému Rigips. Test se skládá ze 40 otázek s maximálním hodnocením 100%. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 85% správných odpovědí. V případě, že uchazeč nedosáhne této hranice je nucen test opakovat v dalším termínu Certifikace. Vyhodnocení testu provede zástupce výrobce systému Rigips a následně sdělí uchazečům. V případě změny osoby zodpovědného zástupce uvedeného na Certifikátu za jiného, je firma povinna vyslat nového zodpovědného zástupce k vykonání Certifikační zkoušky do 2 měsíců, jinak pozbývá Certifikát platnost. O této změně společnost vyrozumí zástupce společnosti Rigips, s.r.o., která na základě písemné žádosti vydá nový Certifikát.

VI. Odejmutí certifikátu
Při závažných nedostatcích v montážích konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních může být Certifikát firmě odejmut, a to buď na základě kontrolního zjištění technickým zástupcem společnosti Rigips, s.r.o. nebo na základě posudku nezávislého soudního znalce, určeného společností Rigips, s.r.o. O odejmutí Certifikátu budou informovány příslušné orgány státní správy, montážní firma a Cech Sádrokartonářů ČR.

VII. Poplatky a sankce
Za vykonání certifikační zkoušky zaplatí uchazeč příslušnému akreditovanému školícímu středisku následující částky: – udělení Certifikátu 2 300,- Kč – opakovaní certifikační zkoušky 1 200,- Kč při opakování testu z důvodu neúspěšného absolvování – obnovení platnosti Certifikátu 2 300,- Kč po uplynutí doby platnosti – vydání kopie Certifikátu 100,- Kč (žádost a platbu je nutné odeslat zástupci společnosti Rigips, s.r.o.) – účast na Certifikaci 500,- Kč (bez požadavku na Certifikát)

Za vykonání certifikační zkoušky u zákazníka v mimořádném expresním termínu do 10ti dnů od podání řádně vyplněné přihlášky a dokladových částí zástupci společnosti Rigips, s.r.o.: – udělení Certifikátu v mimořádném termínu 5 000,- Kč

V případě neomluvené nepřítomnosti alespoň 3 dny před termínem Certifikační zkoušky, bude při následném přihlášení uplatněna sankce ve výši 250,- Kč

Výše uvedené ceny jsou včetně DPH.

VIII. Platnost metodických pokynů
Metodické pokyny pro vykonání Certifikační zkoušky na montáž konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních jsou platné od dne 14.9.2009