Vyhláška č. 108/2005 Sb.

Školská výchovná a ubytovací zařízení
Domov

§ 2 ÚČEL DOMOVA

(1) Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy.
(2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.

§ 3 ORGANIZACE DOMOVA

(1) Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina (dále jen "skupina"). Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině je 30. V odůvodněných případech může ředitel domova zvýšit nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině až o 3.
(2) Ve skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší počet studentů 50.
(3) Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty se zdravotním postižením, je počet žáků a studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu 1).
(4) Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku.

§ 4 UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ V DOMOVĚ

(1) Při umísťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel domova ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.
(2) O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel domova na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student podává přihlášku na každý školní rok.
(3) Termín pro podání přihlášky do domova stanoví ředitel domova a informuje o něm studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Termín se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Ředitel domova písemně vyrozumí studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova.
(5) Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud:
a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student,
b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady,
c) žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy,
d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,
e) žák nebo student byl vyloučen z domova 2), nebo
f) žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělávání.

§ 5 ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ ZŘÍZENÉM, STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ

(1) Domov se pro stanovení výše úplaty člení na pokoje.
(2) Pokoje se zařazují do I. a II. kategorie. Pokoje, které mají nejvýše 3 lůžka, se zařazují do I. kategorie. Pokoje, které mají 4 až 6 lůžek, se zařazují do II. kategorie. Úplata za ubytování činí:
a) v pokoji I. kategorie nejvýše 1 600 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc,
b) v pokoji II. kategorie nejvýše 900 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc.
(3) Výši úplaty za ubytování v domově stanoví ředitel domova s přihlédnutím k vybavení domova a k úrovni poskytovaných služeb.
(4) Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.

Vyhláška
č. 108/2005 Sb.
pdf