Domov mládeže

Domov mládeže (dále DM) jako součást Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov je školské zařízení, které zabezpečuje žákům, studentům středních škol, vyšších odborných škol a nástavbového studia ubytování a stravování. Zřizovatelem je KÚ Olomouckého kraje.
Provoz DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských ubytovacích zařízeních ve znění pozdějších předpisů (činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., § 117 – školský zákon a vyhláškou č. 410/2005 Sb. – vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).
Práva a povinnosti ubytovaných žáků, studentů vymezuje Vnitřní řád DM a je závazný pro všechny ubytované.
Ubytování není pro žáky, studenty nárokové. O přijetí žáka, studenta do DM rozhoduje ředitel školy na základě podané přihlášky do domova mládeže, a to vždy na jeden školní rok.
O umístění nebo neumístění vyrozumí ředitel školy písemně zákonného zástupce žáka, studenta nebo žáka, studenta pokud je zletilý. Žáci, studenti jsou umísťováni podle kapacity domova v pořadí, které specifikuje Vnitřní řád, dále žáci, studenti, kteří v předchozím období splnili podmínky ubytování (dodržování Vnitřního řádu DM). Informace o volných místech k ubytování pro žáky v záložce Aktuální informace.
DM je pro žáky, studenty v provozu během školního roku. Ubytování pro žáky, studenty o víkendech (kromě příjezdových nedělí) DM nezajišťuje. Důvodem ukončení ubytování je závěr školního roku, ukončení studia, písemná žádost zákonného zástupce žáka, studenta nebo žáka, studenta pokud je zletilý, nebo ukončení ubytování ze strany DM pro závažné porušení Vnitřního řádu.

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ pdf


Kritéria pro přijetí k ubytování do domova mládeže na školní rok 2019/2020 Domov mládeže POLOHA Budovy domova mládeže jsou umístěny v blízkosti centra města. V okruhu 20-ti minut chůze se nachází všechny střední školy, jejichž zřizovatelem je KÚ Olomouckého kraje, nebo soukromý subjekt. KAPACITA Domov mládeže nabízí celkem 114 míst ve 38-ti třílůžkových pokojích, rozmístěných na třech podlažích. Vybavenost Pokoje Ke standardnímu vybavení pokoje patří válenda s úložným prostorem, uzamykatelná šatní skříň, noční stolek, pracovní stůl s židlí a místní osvětlení pro každého žáka, studenta. Pokoje mají vlastní sanitární zařízení. Žákům, studentům je poskytováno ložní prádlo a základní hygienické potřeby. Všechy pokoje jsou pokryty wifi síťí a lze se na nich připojit k internetu. Společné prostory Žáci mohou využívat společenskou místnost a studovny. Společenská místnost je vybavena velkoobrazovou televizí, videorekordérem a DVD přehrávačem. Ve studovně je k dispozici několik PC připojených k internetu. Pro údržbu osobního prádla slouží automatická pračka se sušičkou. K areálu domova mládeže náleží i víceúčelové hřiště. Prostory školy Ke sportovním aktivitám slouží tělocvična školy. K relaxační činnosti fitcentrum se saunou a soláriem. PROVOZ Provoz DM odpovídá zásadám protipožární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví a hygienickým požadavkům na provoz zařízení pro výchovu dětí a mladistvých. ÚHRADA UBYTOVÁNÍ Vzhledem k ubytovacím podmínkám v domově mládeže (Sbírka zákonů č. 108/2005 Sb., § 5) byla stanovena cena výše úplaty za poskytnuté ubytování na 1 000 Kč za kalendářní měsíc. Úhrada se provádí předem na následující měsíc bezhotovostním převodem na účet č. 107-4480330217/0100 s příslušným variabilním symbolem pro každého žáka, studenta. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák, student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák, student ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole žáka, studenta, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně počtu dnů, po které byl ubytován. Číslo účtu DM 107-4480330217/0100 variabilní symbol individuálně přidělen   PŘIHLÁŠKA DO DM OZNÁMENÍ O UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ ... více

Počet volných míst k ubytování na školní rok 2018/2019: chlapci - 0 dívky - 0 ... více

Školská výchovná a ubytovací zařízení Domov § 2 ÚČEL DOMOVA (1) Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy. (2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. § 3 ORGANIZACE DOMOVA (1) Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina (dále jen "skupina"). Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině je 30. V odůvodněných případech může ředitel domova zvýšit nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině až o 3. (2) Ve skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší počet studentů 50. (3) Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty se zdravotním postižením, je počet žáků a studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu 1). (4) Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku. § 4 UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ V DOMOVĚ (1) Při umísťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel domova ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. (2) O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel domova na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student podává přihlášku na každý školní rok. (3) Termín pro podání přihlášky do domova stanoví ředitel domova a informuje o něm studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Termín se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. (4) Ředitel domova písemně vyrozumí studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova. (5) Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud: a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student, b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady, c) žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, e) žák nebo student byl vyloučen z domova 2), nebo f) žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělávání. § 5 ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ ZŘÍZENÉM, STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ (1) Domov se pro stanovení výše úplaty člení na pokoje. (2) Pokoje se zařazují do I. a II. kategorie. Pokoje, které mají nejvýše 3 lůžka, se zařazují do I. kategorie. Pokoje, které mají 4 až 6 lůžek, se zařazují do II. kategorie. Úplata za ubytování činí: a) v pokoji I. kategorie nejvýše 1 600 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc, b) v pokoji II. kategorie nejvýše 900 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc. (3) Výši úplaty za ubytování v domově stanoví ředitel domova s přihlédnutím k vybavení domova a k úrovni poskytovaných služeb. (4) Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. Vyhláška č. 108/2005 Sb. ... více

Vnitřní řád domova mládeže ŠVP domova mládeže Provozní řád ubytovacího zařízení - DM Fanderlíkova 25 Provozní řád ubytovacího zařízení - DM Vojáčkovo nám. 4 Traumatologický plán - DM Fanderlíkova 25 Traumatologický plán - DM Vojáčkovo nám. 4 Plán výchovně vzdělávací práce ... více

Vítejte na stránce určené pro hosty. Nabízíme ubytování pro organizace i soukromé osoby, především v období hlavních prázdnin. Ubytování je vhodné ke konání vzdělávacích akcí, soutěží, seminářů i pro účely turistické a poznávací. Našim hostům zajišťujeme kvalitní služby a individuální přístup. POLOHA Najdete nás v sousedství významné prostějovské budovy Národního domu. Budova domova mládeže je situována do dvorního traktu, mimo hlavní komunikaci a je dostatečně vybavena k zajištění soukromí a plnohodnotného odpočinku. Okolí nabízí nepřeberné množství výletů, sportovních, kulturních a relaxačních aktivit. VYBAVENOST Třílůžkové pokoje jsou vybaveny válendami s úložným prostorem, šatní skříňí, nočními stolky, pracovním stolem s židlí a místním osvětlením ke každému lůžku. Hostům je poskytováno ložní prádlo a základní hygienické potřeby. K dispozici je společenská místnost s televizí, DVD přehrávačem, a videorekordérem. Zájemci mohou využívat připojení k internetu přes wifi síť. Jídla lze připravovat ve dvou kompletně zařízeným kuchyňkách. SLUŽBY Parkovat lze zdarma ve dvoře, určeném pro osobní vozidla. Kromě ubytování nabízíme i stravovací služby. Na objednávku je možné zajistit pořádání oslav a hostin v prostorách školní jídelny, která je součástí objektu. PODMÍNKY REZERVACE Ubytování, případně stravování, je nutno si dohodnout minimálně 7 dnů předem, buďto telefonicky nebo písemnou objednávkou. Po zpracování objednávky zašleme potvrzení o rezervaci.   KONTAKT Vojáčkovo nám. 4, 796 01 Prostějovtel.: 604 242 682 ubytovna@svehlova.cz ... více

Osudové osmičky v dějinách republiky
14. 12. 2018

V rámci volnočasových aktivit spolupracuje domov mládeže pravidelně také s Městskou knihovnou Prostějov.

..více

Turnaj v šipkách
11. 12. 2018

Turnaj „O přeborníka DM v šipkách“ byl příjemným zpestřením v tomto sychravém počasí a pro velkou oblibu je pořádán každým rokem.

..více

Mladí výtvarníci
14. 11. 2018

Mladí výtvarníci z domova mládeže Vojáčkovo pokračují ve své tvůrčí činnosti a vznikají tak další zajímavá díla kombinací rozličných technických postupů.

..více

Zmizelé židovské město
12. 10. 2018

Ve čtvrtek 11. října se studenti z domova mládeže Vojáčkovo zapojili do další kulturní akce, pořádanou spolkem Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově.

..více

Podzimní výzdoba
12. 10. 2018

Krásné barvy letošního babího léta se pokusili ve svých pracích zachytit žáci na DM Fanderlíkova.

..více

Prohlídka radnice
07. 06. 2018

Dne 6. 6. 2018 se žáci z DM Vojáčkovo spolu s vychovatelkou, věnovali krátkému ohlédnutí do historie i současnosti budovy nové radnice a radniční věže.

..více

Turnaj ve stolním fotbale na domově mládeže
05. 04. 2018

Již třetím rokem se na domově mládeže Vojáčkovo pořádal turnaj ve stolním fotbálku, který se mezi studenty těší velké oblibě.

..více

Návštěva výstavy – umění secese
19. 01. 2018

Jelikož na DM Vojáčkovo máme rádi umění a toužíme proniknout hlouběji do jeho tajů, s vybranými žáky jsme se vypravili do muzea, navštívit výstavu secesního umění.

..více

A je to opět zde – soutěž v šipkách
06. 11. 2017

Měsíce září a říjen patří na DM oblíbené soutěži ,,O přeborníka v šipkách“.

..více

Podzimní dekorace
20. 10. 2017

Za okny sychravé, nevlídné počasí, ale na domově mládeže to stále ještě hýří všemi barvami podzimu.

..více

Poznáváme město: Špalíček
09. 10. 2017

Žáci ubytovaní na domově mládeže pocházejí často z míst vzdálených desítky kilometrů od Prostějova. Aby se trochu blíže seznámili s městem, ve kterém teď 4 roky studují, zařazujeme pro ně v rámci volnočasové činnosti na DM poznávací vycházky.

..více

Velkolepý projekt v Muzeu
06. 06. 2017

Muzeum a galerie v Prostějově představilo další velkolepý výtvarný projekt nazvaný "Mistři Portrétů", který nabídl velmi pestrou plejádu českých malířů zvučných jmen od baroka po moderní umění 20. století.

..více

Lovy skvostů temné oblohy
30. 05. 2017

Noční obloha posetá hvězdami přitahovala pozornost člověka od nepaměti. Na obloze však nevidíme pouze vesmírné objekty, vzdálené od nás miliony světelných let.

..více

Turnaj ve stolním fotbale na domově mládeže
02. 03. 2017

Na začátku měsíce listopadu se rozjel turnaj ve stolním fotbálku v domově mládeže na Vojáčkově náměstí 4. Do turnaje se přihlásilo 13 dívek a 3 chlapci.

..více

Zájmová činnost na DM
16. 02. 2017

Chvíle volna tráví žáci ubytovaní na domově mládeže nejrůznějšími způsoby.

..více

Turnaj v šipkách
09. 01. 2017

Jako každým rokem, tak i letos byl odehrán na domově mládeže Vojáčkovo nám. 4 turnaj „ O přeborníka DM v šipkách“.

..více

Adventní sbírka
16. 12. 2016

Předvánoční dny jsou naplněny nejen prací a shonem, jsou také dobou, kdy myslíme více na druhé, kdy projevujeme svou solidaritu s lidmi, kteří se často bez naší pomoci neobejdou.

..více

Výstava Jiřího Koláře
09. 11. 2016

Součástí života žáků, ubytovaných na DM, je také zapojení do společenského a kulturního života v Prostějově, pravidelné využívání bohaté nabídky nejrůznějších kulturních akcí pořádaných městem.

..více

Návštěva prostějovské Botanické zahrady
10. 06. 2016

Dne 2. 6. 2016 se rozhodli milovníci květin, klidného prostředí, ale i nadšenců fotografování z DM Vojáčkovo navštívit prostějovskou Botanickou zahradu Petra Albrechta v Lidické ulici.

..více

Domov mládeže – zázemí pro talentované žáky
05. 05. 2016

Po dva dny od 3. do 4. 5. 2016 se na prostějovském velodromu bojovalo o body do rankingu UCI.

..více

Turnaj ve stolním fotbale na domově mládeže
19. 04. 2016

Na konci měsíce března se rozjel turnaj ve stolním fotbálku v domově mládeže na Vojáčkově náměstí 4. Do turnaje se přihlásilo překvapivě 14 dívek a 4 chlapci. Ti utvořili dvoučlenná družstva, aby sehráli utkání každý s každým v základní části.

..více

Svátek zamilovaných na DM
15. 02. 2016

Svátek zamilovaných, sv. Valentýn, získává v poslední době především mezi mladými lidmi stále větší popularitu. Na domově mládeže jsme si ho připomenuli výrobou valentýnských přáníček. Při jejich zhotovení mohly dívky uplatnit svoji kreativitu, fantazii a estetické cítění. Vlastnoručně vyrobeným dárkem pak jistě potěšily srdce svého milého.

..více

Výtvarný kroužek na DM Vojáčkovo nám. 4
22. 01. 2016

S pomocí neobvyklých materiálů i věcí každodenního života, ztvárňují žáci výtvarného kroužku na DM Vojáčkovo nám. 4 různorodé i kombinované skulptury.

..více

Advent na domově mládeže
22. 12. 2015

Předvánoční čas adventu byl i na DM naplněn řadou pěkných akcí.  V rámci rodinné výchovy jsme si na našem DM připomněli tradice a zvyky související s adventem. Žáci se zapojili do vánoční výzdoby společných prostor. Inspirací se jim stala např. návštěva několika vánočních výstav, především se líbila výstava „Vánoce v lidových řemeslech“.

..více

Turnaj ve stolním tenisu
01. 12. 2015

Stolní tenis patří na DM Fanderlíkova ke sportovním aktivitám, které nikdy nezevšední. Kolem stolu na ping-pong je stále plno hráčů, především teď, kdy počasí už tolik nepřeje venkovním sportům.

..více

Noční pozorování hvězdné oblohy
11. 11. 2015

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se 16 žáků z DM Vojáčkovo nám. 4 vypravilo s paní vychovatelkou Jožkou Kopkovou do Lidové hvězdárny v Prostějově.

..více

Turnaj v šipkách na domově mládeže
06. 11. 2015

26. října proběhlo finále  turnaje „O přeborníka DM Vojáčkovo nám. 4 v šipkách“. V letošním roce to byla velká výzva pro chlapce k dosažení lepšího umístění, jelikož celá soutěž probíhala již v loňském roce, kdy k velkému překvapení všech, první místa obsadila děvčata.

..více

Soutěž v SUDOKU na domově mládeže
15. 10. 2015

13. října byly předány diplomy a věcné ceny – originální trička s tematickým potiskem výhercům turnaje „O přeborníka DM Fanderlíkova 25 v luštění SUDOKU“. V průběhu měsíce září se zájemci z řad žáků ubytovaných na domově mládeže Fanderlíkova 25 vrhli na luštění sudoku. Někteří se nejprve seznamovali s pravidly, pro jiné už bylo sudoku oblíbenou volnočasovou aktivitou.

..více

Akce domova mládeže šk. rok 2014/15
15. 05. 2015
  • Příznivou odezvu mezi žáky vyvolal předvánoční kytarový koncert Radima Černého, který během studia SŠ patřil k ubytovaným žákům a na DM rád přijel koncertovat už podruhé.
..více