Vzory žádostí

Žádost kombinovaná (přestup, přijetí do vyššího ročníku, změnu oboru, opakování ročníku).

Žádost o uznání vzdělání

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) - žádost podává student, který z vážných důvodů (např. zdravotní důvody, mateřská či rodičovská dovolená, studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí atp.) žádá o udělení individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání dle IVP je ředitelem školy povolováno zpravidla na dobu pololetí nebo školního roku.

Žádost o přestup z jiné školy a změnu oboru vzdělávání - žádost podává žadatel, který je dosud studentem jiné školy (!) a chce se stát studentem naší školy v jiném oboru ale stejném ročníku vzdělávání; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.

Žádost o opakování ročníku - žádost podává student, který na konci školního roku neprospěl ze 3 a více předmětů (student, který neprospěl nanejvýš ze dvou předmětů, může konat opravné zkoušky zpravidla v měsíci srpnu), případně neprospěl u opravné zkoušky nebo při komisionálním přezkoušení, nebo neprospěl, protože nebyl z nějakého předmětu klasifikován.

Žádost o přestup z jiné školy, změnu oboru vzdělávání a opakování ročníku - žádost podává žadatel, který je dosud studentem jiné školy (!) a chce na naší škole opakovat ročník v jiném oboru vzdělávání; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.

Žádost o přestup z jiné školy - žádost podává žadatel, který je dosud studentem jiné školy (!) a chce se stát sudentem naší školy ve stejném oboru a ročníku vzdělávání; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku - žádost podává žadatel, který v současnosti již není studentem jiné školy (!) a chce se stát studentem naší školy ve vyšším než prvním ročníku vzdělávání; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.

Žádost o změnu oboru vzdělávání - žádost podává student, který chce v rámci stejného ročníku vzdělávání změnit obor vzdělávání; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval.

Žádost o opakování a změnu oboru vzdělávání - žádost podává student, který chce opakovat ročník (např. pro neprospěch) v jiném než dosud studovaném oboru; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval.

Žádost o přerušení vzdělávání - žádost podává student, který chce přerušit vzdělávání (např. ze zdravotních důvodů, těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené, studia v zahraničí atp.); vzdělávání lze přerušit maximálně na dva roky, student se pak vrací do toho ročníku a oboru, ve kterém přerušil. Dřívější návrat než za 2 roky je možný.

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání - žádost podává student, který chce ukončit přerušení studia a vrátit se do školy dříve, než bylo stanoveno v rozhodnutí o přerušení vzdělávání.

Oznámení o zanechání vzdělávání - oznámení zasílá student v případě, kdy zanechává vzdělávání (neprospěje-li na konci roku, není oznámení nutné, nicméně je vhodné); žákem nebo studentem školy přestává být oznamovatel dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy - žádost podává student, který má být ze zdravotních důvodů (na základě doporučení lékaře) uvolněn z výuky tělesné výchovy; žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok.

Žádost o úplné osvobození z tělesné výchovy

Žádost o uvolnění z vyučování - žádost podává student, který žádá o uvolnění z vyučování na 4 a více dnů, např. z důvodu rodinné rekreace atp. (z hodiny uvolňuje vyučující, na 1 až 3 dny třídní učitel na základě písemného sdělení v omluvném listě studenta).

Žádost o prodloužení klasifikace - žádost podává student, který žádá o prodloužení klasifikace.

Žádost o přezkoušení - žádost podává student, který má pochybnosti o správnosti klasifikace.

Žádost o vydání opisu - stejnopisu vysvědčení