Autoškola Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově

300Švehlova škola provozuje vlastní autoškolu, která je umístěna v areálu dílen odborného výcviku za Určickou ulicí v Prostějově. Její personální a materiální vybavení umožňuje výuku pro získání řidičského oprávnění v rozsahu:

 • T    – traktor,
 • B   – osobní automobil,
 • C   – nákladní automobil.

 

Kapacita autoškoly je plně využita žáky Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov.

Materiální zajištění autoškoly:

 • Autotrenažéry – 2 ks
 • Osobní vozidla škoda Fabia – 2ks
 • Nákladní výcvikové vozidlo MAN
 • Traktory ZETOR – 2 ks
 • Traktorový přívěs
 • Cvičná plocha - autocvičiště

Žáci automobilních učebních oborů absolvují v průběhu třetího ročníku v rámci studia zdarma,  tyto kurzy:

 • Opravář zemědělských strojů: - řidičský průkaz pro skupiny T,B,C.
 • Mechanik opravář motorových vozidel: - řidičský průkaz pro skupiny T nebo B dle vlastního výběru. Těmto žákům nabízíme možnost rozšířit řidičské oprávnění (při úhradě nákladů na praktický výcvik) až na skupinu C.
 • Studijního obor Autotronik - řidičský průkaz pro skupiny T nebo B dle vlastního výběru. Dále žákům nabízíme možnost rozšířit řidičské oprávnění (při úhradě nákladů na praktický výcvik)  až na skupinu C.
 • Mechanik opravář motorových vozidel ve zkrácené formě studia (řidič profesionál): - řidičský průkaz skupiny C + E a škola umožní získání profesního oprávnění za zvýhodněných podmínek.

 

Žáci všech učebních a studijních oborů Švehlovy školy mají možnost, za zvýhodněnou cenu, získat řidičská oprávnění pro skupinu B, popř. rozšířit stávající řidičské oprávnění.

 

Testy pro veřejnost na stránkách MDČR

Vyzkoušejte si Vaše znalosti při bezplatném on-line testováníŠvehlova střední škola polytechnická nabízí svářečské kurzy dle ČSN 05 0705 pro svařování oceli, mědi a plastů ve vlastní svářečské škole. Žáci školy mají možnost získat níže uvedená oprávnění ke svařování v rámci výuky zdarma, uhradí pouze poplatek související s vykonáním zkoušky a vystavením průkazu.       ... více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov nabízí zdarma 6 vzdělávacích kurzů: HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRODEJNY HACCP PRODEJNY(stanovení a sledování kritických kontrolních bodů při prodeji potravin) OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRÁCE S ODPADY A JEJICH RECYKLACE KLÍČOVÉ ICT DOVEDNOSTI ADMINISTRACE MALÉ PRODEJNY Kurzy budou probíhat od září 2012 kombinovanou formou. Kurz bude organizován formou celodenního úvodního a závěrečného tutoriálu doplněného individuální distanční výukou za asistence tutora. Úvodní a závěrečný tutoriál plánujeme v rozsahu 8 hodin, celkem bude tedy na oba tutoriály připadat 16 hodin prezenční výuky. Kurzy budou realizovány s ohledem na pracovní zapojení účastníků. Ke komunikaci mezi účastníky a vyučujícími a k řízení výuky bude využit e-learningový portál. Při realizaci prezenčních tutoriálů proplatíme studujícím cestovné a zajistíme občerstvení. Předpokládáme zapojení cca 10 osob do 1 kurzu. Bližší informace na http://svehlova.cz/centrumuceni/index.html. Úspěšní účastníci kurzů obdrží certifikát. Zvýšením odborné kvalifikace se zvýší vaše uplatnění na trhu práce! V případě vašeho zájmu o některý z kurzů nás kontaktujte telefonicky na tel: 775 245 349 nebo na email mikulkova.barbora@seznam.cz ... více

Termíny konání:26. 06. 201802. 10. 201804. 12. 2018 Kontakt:Marcela Hýblová737 955 751m.hyblova@svehlova.cz Adresa:Švehlova střední škola polytechnická ProstějovU Spalovny 12796 01 Prostějov Metodické pokyny pro vykonání Certifikační zkoušky na montáž konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních I. Úvodní ustanoveníCílem certifikace montážních firem je zvyšování jakosti montáže konstrukcí Rigips a to zejména trvalým zvyšováním teoretických znalostí a montážních dovedností pracovníků montážních firem. Jedná se o zvýšení odborné kvalifikace a úrovně odborných znalostí u zodpovědných pracovníků firem nebo fyzických osob v oblasti suché výstavby Rigips, včetně protipožárních konstrukcí Rigips. Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je firmě vydán Certifikát. Certifikace je dále určena pro montážníky, kteří mají zájem o půldenní školení, bez získání Certifikátu, na kterém si zopakují zásady montáže sádrokartonových konstrukcí Rigips a získají nové odborné znalosti v oblasti suché výstavby. Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky, pro ty jsou pořádána Základní školení Rigips komerčního charakteru na jednotlivých akreditovaných školících střediscích. II. CertifikátCertifikát uděluje výrobce systému, společnost Rigips, s.r.o. Certifikát je propůjčen montážní firmě po splnění podmínek uvedených ve článku III. Podmínky pro udělení certifikátu. Platnost certifikátu je 3 roky, pro členy Cechu Sádrokartonářů ČR 5 let. Certifikát obsahuje: název stavebního systému, evidenční číslo, název firmy a veškeré její identifikační údaje, jména zodpovědných zástupců, datum Certifikační zkoušky, datum ukončení platnosti Certifikátu, razítko a podpis výrobce systému, razítko a podpis Cechu sádrokartonářů ČR. V případě, že bude právnická – fyzická osoba předávat kopie Certifikátu (např. jako dokladovou část dotčeným orgánům státní správy apod.), bude tato kopie opatřena modrým razítkem prováděcí firmy, podpisem, datem a názvem stavby, pro kterou je doklad vyžadován. Toto opatření je nutné proti zneužití a případné následné kontroly. III. Podmínky pro udělení certifikátuMontážní firmě může být Certifikát udělen po řádném vyplnění přihlášky a po předložení: a) Kopie živnostenského listu, u právnických osob i výpis z obchodního rejstříku b) Minimálně dvě referenční stavby realizované za poslední 3 roky, obsahující: místo stavby, investor/objednatel, stručný popis (rozsah díla, termín realizace, fotodokumentace) nebo doporučení regionálního zástupce, který navštěvuje stavby dané montážní firmy. c) Čestné prohlášení, že firma umožní vstup zástupci společnosti Rigips, s.r.o. na jimi realizované stavby, kde montují systém Rigips. d) Čestné prohlášení, že certifikovaný zástupce firmy bude odpovědný za práci svých spolupracovníků. e) Za vykonání Certifikační zkoušky zaplatí uchazeč/firma v den termínu Certifikace hotově částku ve výši 2 300,- Kč včetně DPH za jeden vydaný Certifikát. Daňový doklad bude předán při zaplacení. V případě nedoložení úplné a správné dokladové části a uhrazení platby za certifikační zkoušku bude Certifikát účastníkovi předán až po splnění těchto podmínek. Výše uvedené doklady firma zašle poštou nebo elektronicky příslušnému akreditovanému školícímu středisku do termínu certifikace. IV. PřihláškaZávaznou přihlášku lze: a) Vyplnit přímo na webových stránkách www.rigips.cz, stránky automaticky přihlášku odesílají příslušnému akreditovanému školícímu středisku. b) Stáhnout na webových stránkách www.rigips.cz a na webových stránkách příslušného akreditovaného školícího střediska. Vyplněnou přihlášku uchazeč zašle příslušnému akreditovanému školícímu středisku minimálně 3 dny před termínem Certifikace. Všechny přihlášky akreditované školící středisko zaregistruje a v den konání certifikace předá společnosti Rigips, s.r.o. c) Vyplnit na tištěnou formu přihlášky, kterou uchazeč získá u příslušného regionálního zástupce nebo na akreditovaném školícím středisku, a zašle nebo předloží příslušnému akreditovanému školícímu středisku minimálně 3 dny před termínem Certifikace. Přihláška na Certifikaci je korektní podle zákona č. 525/2004 Sbírky „O ochraně osobních údajů“. Uvedené osobní údaje v přihlášce zpracují pracovníci AŠZ a zástupci společnosti Rigips, s.r.o. do protokolu o Certifikaci, který společně s touto přihláškou bude archivován a následně skartován dle zákona č. 499/2004 Sb. Správce osobních údajů (příslušná AŠZ a společnost Rigips, s.r.o.) je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů. V. Certifikační zkouškaSamotná Certifikace se zpravidla skládá z půldenního opakovacího školení a závěrečného testu. K Certifikační zkoušce je uchazeč pozván akreditovaným školícím střediskem vhodným způsobem v případě naplnění kapacity alespoň 8 osob. Úspěšné vykonání zkoušky/závěrečného testu, je jedna z podmínek pro udělení Certifikátu. Certifikační zkoušku vykonává 1 nebo 2 zodpovědní zástupci firmy dle těchto metodických pokynů a jsou následně zodpovědní za montáž konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních. Certifikační test je souborem otázek, které jsou k dispozici na www.rigips.cz, z celého obsahu technologického předpisu výrobce systému Rigips. Test se skládá ze 40 otázek s maximálním hodnocením 100%. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 85% správných odpovědí. V případě, že uchazeč nedosáhne této hranice je nucen test opakovat v dalším termínu Certifikace. Vyhodnocení testu provede zástupce výrobce systému Rigips a následně sdělí uchazečům. V případě změny osoby zodpovědného zástupce uvedeného na Certifikátu za jiného, je firma povinna vyslat nového zodpovědného zástupce k vykonání Certifikační zkoušky do 2 měsíců, jinak pozbývá Certifikát platnost. O této změně společnost vyrozumí zástupce společnosti Rigips, s.r.o., která na základě písemné žádosti vydá nový Certifikát. VI. Odejmutí certifikátuPři závažných nedostatcích v montážích konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních může být Certifikát firmě odejmut, a to buď na základě kontrolního zjištění technickým zástupcem společnosti Rigips, s.r.o. nebo na základě posudku nezávislého soudního znalce, určeného společností Rigips, s.r.o. O odejmutí Certifikátu budou informovány příslušné orgány státní správy, montážní firma a Cech Sádrokartonářů ČR. VII. Poplatky a sankceZa vykonání certifikační zkoušky zaplatí uchazeč příslušnému akreditovanému školícímu středisku následující částky: – udělení Certifikátu 2 300,- Kč – opakovaní certifikační zkoušky 1 200,- Kč při opakování testu z důvodu neúspěšného absolvování – obnovení platnosti Certifikátu 2 300,- Kč po uplynutí doby platnosti – vydání kopie Certifikátu 100,- Kč (žádost a platbu je nutné odeslat zástupci společnosti Rigips, s.r.o.) – účast na Certifikaci 500,- Kč (bez požadavku na Certifikát) Za vykonání certifikační zkoušky u zákazníka v mimořádném expresním termínu do 10ti dnů od podání řádně vyplněné přihlášky a dokladových částí zástupci společnosti Rigips, s.r.o.: – udělení Certifikátu v mimořádném termínu 5 000,- Kč V případě neomluvené nepřítomnosti alespoň 3 dny před termínem Certifikační zkoušky, bude při následném přihlášení uplatněna sankce ve výši 250,- Kč Výše uvedené ceny jsou včetně DPH. VIII. Platnost metodických pokynůMetodické pokyny pro vykonání Certifikační zkoušky na montáž konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních jsou platné od dne 14.9.2009 ... více

MONTÁŽNÍ – ŠKOLENÍsádrovláknité desky(9.00 – 15.00 hod.) 1. Teoretická část (9.00 – 12.00)Stručně o firmě-kompletní sortiment Co je to sádrovláknitá deska RIGIDUR výroba charakteristika všeobecné použití výhody (nevýhody) Oblasti použití desek RIGIDUR STATIKA (dřevostavby) AKUSTIKA (stěny, podlahy,…) POŽÁRNÍ ODOLNOST VLHČÍ PROSTORY (koupelny,…) RIGIDUR v podlahových systémech všeobecně skladby montáž RIGIDUR a podlahové topení (teplovodní,elektrické) detaily 2. Oběd (12.00 – 13.00)3. Praktická část (13.00 – 14.15) Montáž na dřevěnou konstrukci – sponkování Ukázka lepené a tmelené spáry Montáž podlah na vyrovnávací podsyp 4. Diskuse (14.15 – 15.00)5. Závěr (15.00) Termíny:Podle požadavku. ... více

Naše škola ve spolupráci s firmou Cetris Hranice provádí zaškolování montážních firem pro aplikace s cementotřískovými deskami CETRIS®.Školení je vždy jednodenní, zakončeno vydáním Certifikátu o úspěšném absolvování školení montáže cementotřískových desek s důrazem na protipožární aplikace. Cílem školení je získání certifikátu provádět montáže konstrukcí z cementotřískových desek CETRIS® (stěny, podhledy, podlahy, fasády, apod.) s důrazem na protipožární odolnost a tam, kde se požaduje prokazování způsobilosti k provádění montáže (hasičský záchranný sbor, stavební úřady). Kontakt: Ing. Jiří Ševela 605 345 352 j.sevela@svehlova.cz Termín školení - dle telefonické dohody Účastníci: max. 20 osob Účastnický poplatek: 1 osoba 3 000 Kč , 2 osoby 1 300 Kč , 3 osoby 1 000 Kč, 4 a více osob 800 Kč včetně DPH Místo školení: Dílny u Spalovny 12, Prostějov Obsah školení Teorie • Základní část • Základní vlastnosti cementotřískových desek CETRIS® • Druhy desek CETRIS® • Opracování desek CETRIS® • Spojování desek CETRIS® • Povrchové úpravy desek CETRIS® • Podlahové systémy z desek CETRIS® • Fasádní systémy z desek CETRIS® • Systém Vario, Plank, kotvení desek, zásady práce s fasádními deskami • Požární aplikace • Nenosné vnitřní stěny • Předsazené stěny, obklady • Obklady ocelových konstrukcí • Podhled, protipožární strop   Základní platnost certifikátu je 36 měsíců. ... více