Zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

x

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem
NÁZEV PROJEKTU ANGLICKY
Improvement of the secondary level teaching in the area of the food standards
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
5. 12. 2006
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 5. 2008

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU
Na základě provedené analýzy SOŠ Švehlova Prostějov neodpovídá úroveň znalostí absolventů potřebám trhu práce. Stávající vzdělávací systém nezabezpečuje požadovanou úroveň odborné způsobilosti srovnatelné s požadavky rychle se měnícího potravinářského trhu, ať už ve fázi výroby, zpracování, distribuce nebo skladování potravin. Požadavky kladené na výrobky jsou v dnešní době rozvinutých technologií stále větší, zvyšuje se konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu je důležité zlepšit stav současné situace a stát se plnohodnotným partnerem-konkurentem na evropských trzích. Kvalitu a bezpečnost potravin je možné pro vzdělávací potřeby shrnout do 4 oblastí a v rámci projektu vzniknou vzdělávací programy ke 4 základním modulům dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
1. ISO 9001:2000.
2. ISO 22 000:2005
3. HACCP
4. BRS , IFS

Ke školení a přípravě jednotlivých modulů, které byly výše popsány, byla přizvána externí firma QUALIFOOD, která působí na českém trhu již od roku 1998 jako poradenská a auditorská firma se specializací na oblast potravinářského průmyslu. Poradenské služby jsou zajišťovány vysoce kvalifikovanými poradci, kteří splňují požadavky na kvalifikaci renomovaných certifikačních organizací (např. IRCA). QUALIFOOD je vydavatelem časopisu KVALITA POTRAVIN, prostřednictvím kterého předává informace z oblasti kvality a bezpečnosti potravin širokému okruhu předplatitelů. Jako garant projektu je za celý průběh školení a metodickou správnost zodpovědný Ing. Josef Minář, zaměstnanec firmy QUALIFOOD. Bližší informace najdete na www.qualifood.cz

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Evropský sociální fond EU: 1 176 765 Kč
Státní rozpočet: 392 555 Kč
Celkem: 1 569 020 Kč

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Evropský sociálním fond, je jeden ze čtyř Strukturálních fondů Evropské unie, který se po vstupu ČR do EU stal hlavním zdrojem finanční pomoci mj. i v oblasti rozvoje celoživotního učení. Evropský sociální fond (ESF) tak navázal a rozšířil dosavadní možnosti programu předvstupní pomoci Phare, realizovaného v ČR již od počátku devadesátých let. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VÝSLEDKY PROJEKTU

  • zpracování konceptu a požadavku na učitele potravinářských oboru
  • tvorba materiálových podmínek pro realizaci tohoto běhu školení
  • realizace pilotního běhu s vybranou cílovou skupinou 21 vybraných učitelů z regionu ČR,
  • analýza vycházející z výsledku školení, stanovení konečných požadavku na účastníky v podobě testu,
  • zpracování výukových materiálu na základě pilotního běhu pro následující kurzy, nejen na Švehlově střední škole, ale i celé České republice, docílit silnější propojení výuky na školách a praxe

Hlavním projektovým výstupem jsou materiály jako podklad pro přípravu výuky učitelů škol s potravinářským zaměřením v ČR. Materiály budou k dispozici na projektových stránkách: http://normyeu.svehlova.cz

Projektové stránky http://normyeu.svehlova.cz/ budou také obsahovat:

  • testové otázky
  • diskusní fórum
  • odkazy na partnery a ostatní důležité zdroje

Partnerské školy budou mít přístup k těmto materiálům zdarma, neboť vybraní učitelé odborných předmětů z těchto škol se sami budou podílet na úpravě a tvorbě konečné verze těchto učebních materiálů, Ostatní mimopartnerské organizace budou mít k materiálům přístup na základě zakoupení licence. Licence se bude udělovat na jednu organizaci a její cena by se pohybovala okolo 3 000 Kč za roční přístup. To umožní předkladateli projektu, Švehlově střední škole, i po skončení projektu nadále aktualizovat projektové stránky a mít stále k dispozici platné znění zákonů vztahujících se ke kvalitě a bezpečnosti potravin, které budou sloužit jak projektovým, tak i mimoprojektovým organizacím. Dále také aktivně udržovat v činnosti diskusní fórum a aktualizovat testové otázky, vše ve spolupráci s lektorem a garantem projektu ing. Josefem Minářem.

PARTNERSKÉ ŠKOLY

VOŠ, střední odborná škola a SOU, nám. Svobody 318, 696 81 Bzenec
Střední odborné učiliště obchodní, nám. Edmunda Husserla 1, 796 01 Prostějov
VOŠ potravinářská a střední průmyslová škola mlékárenská, Štěchovice 1358, 767 54 Kroměříž
Střední odborné učiliště potravinářské Jeseník, U Jatek 8, 790 01 Jeseník
Tauferova střední veterinární škola, Koperníkova 1429, 767 54 Kroměříž

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz

Ing. Barbora Mikulková koordinátor projektu
tel.:  775 245 349, 774 245 349
b.mikulkova@svehlova.cz