Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

 

x

 

PŘÍJEMCE PROJEKTU
Olomoucký kraj
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/1.1.00/44.0009
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
PRIORITNÍ OSA
7.1 Počáteční vzdělávání
OBLAST PODPORY
7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
DOBA REALIZACE
1. 9. 2013 - 30. 6. 2015


Naše škola je partnerem projektu „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky realizaci projektu si 33 středních škol rozdělí celkem 113 miliónů korun. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou především:

Vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání
Zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry
Rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání
Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol
Implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.

Primární cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť, gymnázií a taktéž žáci základních škol. Do projektu je zapojeno 100 základních škol z Olomouckého kraje. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol, jelikož jsou jedni z nejdůležitějších aktérů vzdělávacího systému a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání.

V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky středních a základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou.

Celkovým výstupem projektu pak bude zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti studentů středních škol na trhu práce a jejich motivace do dalšího odborného studia v rámci terciárního vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Pro pedagogické pracovníky bude výstup představovat nejen zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními vybudovaných odborných učeben, laboratoří a dalších specializovaných pracovišť, ale také praktická a okamžitá aplikovatelnost ve výuce primární cílové skupiny nebo trhu práce. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím volnočasových aktivit, ale i v rámci povinné výuky ve spolupráci se středními školami. Odborníci z praxe/odborníci z vysokých škol a univerzit předají studentům a pedagogům své zkušenosti a seznámí své potenciální zaměstnance/absolventy s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce. Zároveň mohou svými zkušenostmi přispět k výuce tak, aby lépe reflektovala a pružněji reagovala na aktuální vývoj v dané oblasti a také potřeby zaměstnavatelů.

Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Zejména v případě technických oborů je sledován protichůdný vývoj, tedy že se snižuje počet absolventů technických oborů a současně se poptávka bez ohledu na tento pokles zvyšuje. Tato poptávka se i nadále bude zvyšovat, ale pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení kvalifikace absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi.

Projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“, realizovaný i na naší škole od září 2013 do června 2015, má za sebou svou první část.

S cílem maximálně podpořit u žáků vztah k technickým oborům byly vytvořeny dva zájmové kroužky – jeden zaměřený na automobilní techniku, druhý na oblast práce se dřevem a instalatérské práce. Tato volnočasová aktivita probíhala jednou měsíčně v souladu s harmonogramem činnosti (vždy úterý a čtvrtek od 14:00 do 16:00 hod.) a pravidelně se jí účastnily 8členné skupinky žáků SŠ. Největšímu zájmu se těšila automobilová diagnostika a provádění kontroly vozidel na STK, zejména kvůli špičkovému vybavení odborného pracoviště, dále například montáže suchých staveb nebo téma solárních systémů.
V rámci povinné výuky žáků ZŠ se uskutečnilo 14 pracovních aktivit, kdy si děti ze čtyř partnerských ZŠ prakticky vyzkoušely pod dohledem svých starších kamarádů vše, o čem se učily v hodinách teorie, naučily se pracovat s nejrůznějším nářadím a nástroji, seznámily se s novými pracovními postupy a technikami. Tyto akce probíhaly na dvou pracovištích. Na ul. Určická byl zájem především o základní diagnostické přístroje a postupy, na pracovišti U Spalovny žáci prováděli jednoduché práce se dřevem nebo drobné instalatérské činnosti. Tento systém výuky posílil u žáků rozvoj manuální zručnosti a jejich samostatnost při práci. Akce byly ze strany ZŠ hodnoceny vesměs velmi kladně a určitě byly přínosem pro obě strany. V průměru se jich zúčastnilo měsíčně 45 žáků ZŠ.
V červnu se pak uskutečnila společná volnočasová aktivita v rámci programu vzájemného učení, kterou absolvovalo 12 žáků ZŠ Kollárova v Prostějově a 8 žáků Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Na pracovišti Určická společně řešili připravené úkoly právě z oboru automobilové diagnostiky, která byla pro všechny zúčastněné velmi atraktivní a zaujala bez výjimky všechny chlapce a dokonce i některé dívky.