Pedagog roku 2018

Pedagog roku 2018

Město Prostějov v pátek 23. března 2018 oceňovalo v Městském divadle pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních prostějovských škol.

Vedení naší školy nominovalo na ocenění Mgr. Alenu Kvapilovou. Na naší škole působí od roku 2001 a pedagogickou činnost vykonává 36 let. Většinou vyučovala žáky učebních oborů. V posledních letech připravuje také žáky naší školy k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky. Ke své práci vždy přistupovala a přistupuje s láskou, citem a velkou zodpovědností.
Její zaujetí pro předměty, které vyučuje (český jazyk a občanskou nauku), je patrné už z jejího vystupování a přístupu ke svému okolí a žákům. Vybudovala na naší škole odbornou knihovnu a dokázala svým taktem a přístupem přivést k četbě spoustu žáků studijních i  učebních oborů.
Soustavně a pravidelně si rozvíjí vzdělání ve svých předmětech a snaží se tak, udržet krok s moderní výukou. Jejím hlavním cílem je získat žáky pro svůj předmět a prohloubit v nich lásku a cit pro češtinu, motivovat je k četbě a naučit je orientovat se v základních pojmech a situaci kolem nich.
Mezi svými žáky je velmi oblíbena, jedná s nimi otevřeně, s humorem, dokáže ocenit snahu a píli, vyslechnout jejich problémy. Snaží se přiblížit probíranou látku žákům tak, aby je zaujala a motivovala je k učení.
Mgr. Kvapilová se výrazně podílí na prezentaci školy při náborových akcích, dnech otevřených dveří a burzách škol. Je to příklad učitele, jehož práce a úsilí věnované budování budoucnosti školy, je rozhodně motivační, jak pro ostatní kolegy, tak pro samotné žáky. Z její činnosti a zaujetí pro práci ve škole a pro školu je zřejmé, že se jí tato profese stala skutečným posláním.