Kvalitní potraviny - kvalitní život

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

x

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Kvalitní potraviny - kvalitní život
NÁZEV PROJEKTU ANGLICKY
Quality food-quality life
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/1.1.00/14.0193
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
20.12. 2010
UKONČENÍ PROJEKTU
30.11. 2013

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU
Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání žáků oborů Analýza potravin a Technologie potravin v oblasti výroby, hygieny a kvality potravin pomocí nově vytvořených výukových materiálů a zaváděním inovativních vyučovacích - veletrhů nápadů a workshopů. Na tvorbě aktualizovaných materiálů se budou podílet učitelé čtyř spolupracujících potravinářských škol. Tito učitelé budou ve spolupráci s potravinářskými podniky, orgány státní správy pro kontrolu potravin a s VŠ potravinářského zaměření vytvářet 30 vzdělávacích modulů, které budou prakticky využívány ve výuce 7 předmětů. Vytvořené moduly budou zahrnovat: didaktické testy, pracovní listy, PowerPointové prezentace, multimediální a učební materiály. Pro umístění vytvořených modulů vznikne vzdělávací a metodický portál. Aktualizované materiály a inovativní metody výuky povedou k zatraktivnění odborné výuky a upevnění mezipředmětových vazeb. Vybraní učitelé budou absolvovat semináře zaměřené na využívání multimediálních prvků ve výuce a tím dojde ke zkvalitnění jejich práci ve školách.

HLAVNÍ CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU
1. Vytvoření sítě spolupracujících škol čtyř krajů, jejich vzájemná spolupráce s orgány státní správy, potravinářskými podniky a VŠ.
2. Školení pedagogických pracovníků, kteří budou autory výukových materiálů, v oblasti využití multimedií ve výuce.
3. Tvorba aktualizovaných výukových materiálů ve formě 30 výukových modulů. Jednotlivé moduly budou obsahovat didaktické testy, pracovní listy k laboratorním cvičením, PowerPointové prezentace, multimediální materiály a učební materiály.
4. Zavádění inovativních metod výuky - veletrhů nápadů a workshopů.
5. Realizace vzdělávacího a metodického portálu a nasazení portálu do řádné výuky.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Strukturální fond: 1 392 959 Kč
Státní rozpočet: 7 893 434 Kč
Celkem: 9 286 393 Kč

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Projekt má dvě cílové dkupiny
1. Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci středních odborných škol potravinářských ze čtyř krajů ČR.
Realizace projektu pro tuto cílovou skupinu přinese významné zkvalitnění jejich odborné přípravy a tím i zvýšení uplatnitelnosti na thu práce. Využitím vytvořených materiálů ve výuce žáci získají aktuální informace v daném oboru. Pracovní listy zjednoduší výuku v laboratorních cvičeních. V rámci přípravy na výuku a na zkoušky žáci využijí vzdělávacího portálu pro přístup ke vzdělávacím materiálům. Kvalitněji se tak připraví na praxi, naučí se efektivně pracovat a získat kvalitnější a trvalejší dovednosti. U žáků se tak výrazně zvýší schopnost absorpce informací, integrace i zapamatování poznatků a získání dovedností. Dále budou žác zapojeni do přípravy a realizace workshopů a veletrhů nápadů, kde získají praktické zkušenosti.
2. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci středních odborných škol.
Odborní učitelé nemají dostatečné znalosti v oblasti používánímultimediální techniky ve výuce, proto učitele, kteří budou zároveň autory modulů, na počátku projektu proškolíme v oblasti použití multimédií ve výuce. Absolvování seminářů zaměřených na využívání multimediálních prvků ve výuce zkvalitní jejich práci ve školách.

PARTNERSKÉ ŠKOLY

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Šilheřovice, s.r.o.
Dolní 356, 74715 Šilheřovice
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429, 767 54 Kroměříž
VOŠ, střední odborná škola a SOU, nám. Svobody 318, 696 81 Bzenec


KONTAKT

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.:  582 345 624
www.svehlova.cz

RNDr. Jarmila Plisková
vedoucí projektu

Ing. Renata Grulichová
manager projektu, hlavní metodik

Ing. Barbora Mikulková
manager projektu, hlavní metodik

tel.: 775 245 349, 733 715 787
kvalitapotravin@seznam.cz

stránky projektu
http://kpkz.svehlova.cz

portál projektu
http://portalpotraviny.svehlova.cz