Historie Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově

Prostějovsko patřilo k hospodářsky nejvyspělejším regionům Moravy. V oblastech zemědělství byla jeho produkce zaměřena na pěstování průmyslových plodin (sladovnický ječmen, cukrovka), značná pozornost se věnovala chovu hovězího y vepřového dobytka. Mezi nosná odvětví patřilo i pivovarnictví a mlékárenství.

Založení 1.hospodářské školy v Prostějově r.1980

V důsledku celkového vývoje středomoravského agrárního hnutí v druhé polovině 19.st. dochází v Prostějově r.1890 ke zřízení zimní hospodářské školy pro rolnický dorost. Tato první škola tohoto druhu na střední Moravě fungovala v období vegetačního klidu.

1Na založení školy se podílel budovatel a organizátor moravského zemědělského školství Jan Rudolf Demel (1833 – 1905)

 

 

 

 

 

2

Školu řídilo ze svých prostředků a s podporou darů hospodářských podniků, rolnických záložen i jednotlivců vydržovalo kuratorium v čele s předsedou Josefem Hochem (rolník z Hrubčic, poslanec říšského sněmu), místopředsedou Tomášem Podivínským (rolník ze Smržic) a jednatelem vdp. Ludvíkem Kollerem (farář ve Smržicích).

 

3Vilém Misera se stal prvním ředitelem (1890 – 94) a uvedl školu na hospodářskou a společenskou scénu.

Ze začátku byla výuka v nově vzniklé školy ve dvou místnostech tkalcovské školy (Palečkova ulice).

4 

5 Od roku 1984 se začala stavět budova uznané samostatné zimní hospodářské školy (dnes Svatoplukova č.70).

V r.1905 získala škola další učebnu a místnost pro sbírky a velkou dílnu. Od r.1923/24 fungovala při hospodářské škole také učňovská pokračovací škola zahradnická.

 

 

Řediteli Karlu Haškovi se podařilo v první pol.30.let přesvědčit rozhodující činitelé o potřebě nové školní budovy.

6

 

Příznivci zemědělského školství začali hned bezplatně svážet stavební materiál. Silným dojmem zapůsobil např. slavnostní svoz písku 23.8. 1934 na němž se podílelo 160 povozů. Obdobnou akcí byl svoz stavebného dříví z Plumlovska.

7Projekt budovy vytvořil brněnský architekt Eduard Žáček.

Ve školním roce 1934/35 skončila výuka na Svatoplukově třídě. Od 28.9.1935 a začala výuka na střední zemědělské škole, tehdy nesoucí název Švehlova zemská škola odborná škola hospodářská.

 

 

 

 

 

8

Od r.1940 byl rozvoj školy pozastaven v důsledku Protektorátu. Budova musela být uvolněna pro potřeby wehrmachtu.

V poválečném období byla výuka rozšířena se zaměřením na zeleninářství, později se výuka vrátila k obecnějšímu rolnickému oboru. Posléze se prosadila specializace na chovatelský a pěstitelský obor.

Od r.1952 se na zemědělské mistrovské škole vlivem JZD vyučoval mechanizační obor, po té následovaly zaměření na opravář zemědělských strojů, řidič kolových traktorů, řidič pásových traktorů, kovář, podkovář.

Od r. 1956 se začíná se specializací na drůbežnictví.

Zmíněné obory přetrvávají až do r.1971.

V 80.letech se navazovaly kontakty se školou stejného typu v Ivance při Dunaji.

Od r. 1974 udržovala škola úzkou spolupráci se zahraničními školami. Byla to masomléčná škola v Rossoši v SSSR a zemská škola v Anklamu v NDR.

Od r.1970 je na zemědělské škole vedena vedlejší hospodářská činnost, která zahrnuje především líhnutí kuřat. V 80.letech byli studenti proškoleni na třídění kuřat pomocí japonské a peříčkové metody. Tu ti potom uplatnili ve výrobních podnicích, převážně v Severomoravském kraji.

 

Od 1.1.2006 došlo ke sloučení Středního odborného zemědělského, Prostějov, Svatoplukova 80 se Švehlovou střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Prostějov, nám. Spojenců 17.

 

Od 1.9. 2012 došlo ke sloučení Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17 a Středního odborného učiliště stavebního Prostějov, Fandrlíkova 25.

Po sloučení došlo ke změně názvu školy: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov.

 

Použité zdroje: Dokumenty historie školy, školní archiv, Almanach vydaný při příležitosti 100.výročí Zemědělské školy v Prostějově (1890 – 1990).