Domov mládeže

Domov mládeže (dále DM) jako součást Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov je školské zařízení, které zabezpečuje žákům, studentům středních škol, vyšších odborných škol a nástavbového studia ubytování a stravování. Zřizovatelem je KÚ Olomouckého kraje.
Provoz DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských ubytovacích zařízeních ve znění pozdějších předpisů (činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., § 117 – školský zákon a vyhláškou č. 410/2005 Sb. – vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).
Práva a povinnosti ubytovaných žáků, studentů vymezuje Vnitřní řád DM a je závazný pro všechny ubytované.
Ubytování není pro žáky, studenty nárokové. O přijetí žáka, studenta do DM rozhoduje ředitel školy na základě podané přihlášky do domova mládeže, a to vždy na jeden školní rok.
O umístění nebo neumístění vyrozumí ředitel školy písemně zákonného zástupce žáka, studenta nebo žáka, studenta pokud je zletilý. Žáci, studenti jsou umísťováni podle kapacity domova v pořadí, které specifikuje Vnitřní řád, dále žáci, studenti, kteří v předchozím období splnili podmínky ubytování (dodržování Vnitřního řádu DM). Informace o volných místech k ubytování pro žáky v záložce Aktuální informace.
DM je pro žáky, studenty v provozu během školního roku. Ubytování pro žáky, studenty o víkendech (kromě příjezdových nedělí) DM nezajišťuje. Důvodem ukončení ubytování je závěr školního roku, ukončení studia, písemná žádost zákonného zástupce žáka, studenta nebo žáka, studenta pokud je zletilý, nebo ukončení ubytování ze strany DM pro závažné porušení Vnitřního řádu.

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ pdf