Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov

x

 

NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/1.1.26/02.0010
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 9. 2013
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 12. 2014

CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je všeobecné zkvalitnění a zatraktivnění výuky vybraných technických oborů na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově.

Cíle projektu dosáhneme pomocí těchto kroků:

1
. Zkvalitnění výuky technických oborů
Aktualizované výukové materiály se budou skládat z výukových prezentací, krátkých videí z provozů firem a laboratoří, počítačových animací, pracovních listů k dílenským cvičením a didaktických testů. Budou pokrývat ty oblasti učebních oborů, pro které neexistují dostatečné vzdělávací materiály. Do tvorby materiálů budou přizváni i odborníci ze stavebních a potravinářských firem. To přispěje jednak k přiblížení vytvářených vzdělávacích materiálů praxi, ale i ke zvýšení odborné způsobilosti učitelů vyučovat odborné předměty. Vytvořené vzdělávací moduly budou prakticky využívány ve výuce 11 předmětů. V rámci přípravy na výuku a na zkoušky budou mít žáci všechny materiály dostupné elektronicky prostřednictvím e-learningového portálu. Kvalitněji se tak připraví na praxi, naučí se efektivněji pracovat a získat kvalitnější a trvalejší dovednosti. Úprava a vybavení dílen odborného výcviku povede ke zlepšení podmínek výuky inovovaných oborů na škole a jejich zatraktivnění pro žáky.

2. Exkurze - intenzivnější propojení výuky s praxí
Do řádné výuky budou zavedeny exkurze, které povedou ke zvyšování odborných schopností žáků, zvýšení povědomí o potřebách jejich budoucích zaměstnavatelů a orientaci žáků na trhu práce. Žáci na exkurzích získají nejen praktické dovednosti a poznatky, ale zvýší se i jejich motivace ke studiu. V projektu předpokládáme uskutečnit minimálně 18 exkurzí, kterých se zúčastní 15 až 40 žáků.

3. Workshopy - motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech
Tato inovativní forma výuky povede k popularizaci a zatraktivnění technických a řemeslných oborů. Na workshopech realizovaných v rámci projektu se žáci školy interaktivní formou seznámí s aktuálními tématy praxe. Pod vedením pedagogů se budou aktivně podílet na přípravě praktických stanovišť. V průběhu workshopu si pak budou osvojovat konkrétní postupy a získávat praktické dovednosti. Workshopy přispějí k posílení mezipředmětových vazeb a klíčových kompetencí žáků. Za dobu realizace projektu uskutečníme dva workshopy, na jejich organizaci se bude podílet 40 žáků.

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU
Cílovou skupinou jsou žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Projekt je zaměřen na učební oboy Instalatér, Elektrikář silnoproud a dále na studijní obory Analýza potravin a Technologie potravin.
Výuka v těchto oborech probíhá podle zaběhnutých schémat. Chybí aktuální vzdělávací materiály i moderní výukové pomůcky, výuka není dostatečně provázaná s praxí. Po absolvování školy se tak žáci často musí účastnit řady dodatečných školení a kurzů, což je pro potencionálního zaměstnavatele finančně velmi nákladné. Absolventi jsou tak znevýhodněni na trhu práce, jejich konkurenceschopnost je nízká.

INOVATIVNOST PROJEKTU SPATŘUJEME VE TŘECH OBLASTECH
1. Vytvořením multimediálních materiálů.
2. Zavedením nových organizačních forem a vyučovacích metod.
3. Zavedením odborných exkurzi.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Celkový rozpočet: 2 706 618 Kč
Evropský soc.fond: 2 300 626 Kč
Státní rozpočet: 405 993 Kč

 

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz

Ing. Barbora Michalcová
tel.:  775 245 349
b.michalcova@svehlova.cz

Ing. Renata Grulichová
tel.:  733 715 787
r.grulichova@svehlova.cz
manažerky projektu

Mgr. Jiří Komínek
tel.: 605 426 562
j.kominek@svehlova.cz
metodik projektu

stránky projektu
http://www.svehlova.cz/techweb/index.php

portál projektu
http://techno.svehlova.cz/