Švehlova škola v Prostějově je od roku 2012 největší odbornou školou v regionu

Švehlova škola v Prostějově je od roku 2012 největší odbornou školou v regionu

Prostějov - Rozhovor s ředitelem Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově, Ing. Radomilem Polesem, přináší rámcový pohled na možnosti středního odborného školství v našem regionu, jejichž využití a naplnění představuje nemalé úsilí, osobní aktivitu a v neposlední řadě i podnikatelského ducha.

 

1. Pane řediteli, mohl byste stručně představit Vaši školu?
Švehlova střední škola má v Prostějově dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1890, kdy byla škola založena. V roce 2006 se škola sloučila se Středním odborným učilištěm zemědělským a v roce 2012 se Středním odborným učilištěm stavebním. Od 1. září 2012 tedy škola nese současný název - Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Sloučením těchto škol vznikl jeden z největších a nejvýznamnějších vzdělávacích institutů nejen v okrese Prostějov, ale také v celém Olomouckém kraji.

Naše škola nabízí širokou škálu studijních oborů s výučním listem i maturitní zkouškou. Vyučit se u nás mohou také absolventi speciálních škol a žáci, kteří nedokončili základní vzdělání.

Škola dále nabízí také další vzdělávání dospělých a profesní vzdělávání osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zaměstnanců firem. Škola vlastní stravovací a ubytovací kapacity a nabízí svým žákům účelné využití volného času – žáci mohou využívat sportovní halu, posilovnu, solárium, studovnu s internetem, atd. Velkou výhodou školy je i poskytování adaptačních kurzů, lyžařských a cyklistických kurzů, tuzemských výletů a exkurzí.

2. Jakou má vaše škola oborovou skladbu? Co nabízíte prioritně veřejnosti?
V obecné rovině škola nabízí vzdělání ve třech základních směrech – potravinářském, automobilním a stavebním.

V rámci potravinářského směru naše škola jako jediná v Olomouckém kraji nabízí vzdělání ve studijních oborech Analýza potravin a Technologie potravin. Široké uplatnění umožňuje absolventům těchto oborů získat zaměstnání například v laboratorních provozech, potravinářských a obchodních řetězcích, inspekcích jakosti potravin, v podnikatelské sféře při kontrole a řízení jakosti potravinářských výrobků, atd. Řada absolventů těchto oborů pak pokračuje dále ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách přírodovědného a odborného zaměření.

Rychle se rozvíjející automobilní průmysl v ČR pak dává předpoklady perspektivnímu oboru Autotronik. Absolvent tohoto oboru dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou, které mu umožní kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových vozidel. Součástí studia tohoto oboru je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu B a C. Mezi další studijní obory v automobilním směru patří například obor Opravář zemědělských strojů, který zájemcům může nabídnout široké uplatnění v servisních službách a opravnách nejen zemědělské techniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění B, C, T a příprava k získání svářečských certifikátů. Velmi zajímavým oborem s širokým uplatněním v praxi je i obor Mechanik opravář motorových vozidel. Absolvent tohoto oboru se může uplatnit v opravárenských provozech, autoservisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME), atd. V rámci výuky mohou žáci získat svářečské certifikáty a oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B, C a T.

Každý z nás již řešil problém, kde sehnat dobrého řemeslníka v oboru stavebnictví. Celkový nedostatek těchto profesí představuje výzvu pro odborné školy, které často řeší, jak tyto obory zatraktivnit a jak získat zájemce o jejich studium. Představovat obory jako zedník, elektrikář silnoproud, instalatér, malíř a lakýrník, montér suchých staveb, klempíř, tesař nebo truhlář, není jistě potřeba. V rámci odborné přípravy naše škola spolupracuje s řadou firem v prostějovském regionu a snaží se přiblížit žákům praxi v oboru a usnadnit jim tak přechod do zaměstnání.

V případě úspěšného ukončení učebního oboru mohou žáci pokračovat na nástavbovém studiu podnikání nebo stavební provoz a doplnit si tak maturitní vzdělání.

Stavební učňovské obory jsou podporovány Olomouckým krajem ve formě stipendia s výjimkou oboru Instalatér a Montér suchých staveb.
Velmi zajímavou nabídkou naší školy jsou učební obory pro absolventy speciálních škol nebo pro žáky ZŠ, kteří nedokončili školní docházku - jedná se o studium opravářských prací, zahradnických prací, zednických prací a provozních služeb.

Novinkou pro školní rok 2015/2016 je nabídka zkrácených forem studia všech učebních stavebních oborů a automobilního oboru mechanik opravář motorových vozidel. Zkrácené formy studia v délce 1 rok pro stavební obory a 1,5 roku pro obor mechanik opravář motorových vozidel - řidič profesionál, jsou určeny všem těm, kteří mají již dokončené středoškolské vzdělání a nenašli uplatnění na trhu práce a chtějí získat další kvalifikaci.

Tímto krokem škola reaguje na nedostatek řemeslníků ve stavebnictví a na nedostatek profesionálních řidičů v kamionové dopravě a v hromadné přepravě osob.

Věřím, že nabídka našich studijních oborů některé žáky zaujme. Bližší informace získáte na internetových stránkách školy: www.svehlova.cz

3. Vaše škola je úspěšná v získávání projektů, můžete nám něco prozradit i z této činnosti?
Výčet projektových aktivit je značně rozsáhlý, dosud jsme zrealizovali 12 projektů s celkovou dotací přes 30 mil. Kč. Švehlova střední škola polytechnická se tak může zařadit mezi nejúspěšnější školy v rámci Olomouckého kraje při získávání těchto dotací.

Pokud chcete vytvořit nadstandardní podmínky pro modernizaci a zkvalitnění výuky, nezbývá Vám nic jiného, než hledat takový dotační titul, který odpovídá Vašim záměrům a pustit se do práce i s tím rizikem, že to nemusí pokaždé skončit jeho schválením.

Za výrazný úspěch z poslední doby považuji schválený projekt „Škola pro praxi – praxe pro školu", do kterého se nám podařilo zapojit partnerské školy - Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Hradec Králové a Tauferovu střední odbornou školu veterinární Kroměříž. Cílem tohoto projektu je vybudování sedmi funkčních středisek praxe na třech partnerských školách, které budou sloužit k podpoře výuky v šesti oborech. Velkým přínosem tohoto projektu je i získávání nových partnerů pro realizaci praktického vyučování žáků a zapojení externích odborníků do praktického vyučování na školách. /PR/

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům školy a popřál čtenářům Prostějovského deníku úspěšný rok 2015.
Děkuji za rozhovor

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Nám. Spojenců, 17
796 01 Prostějov
Tel.: +420 582 345 624
e-mail: svehlova@svehlova.cz