Škola pro praxi - praxe pro školu

x

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Škola pro praxi - praxe pro školu
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/1.1.00/54.0008
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 9. 2014
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 7. 2015

O PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je prohloubení, zkvalitnění a modernizace praktické přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Projekt se soustředí na vybudování sedmi funkčních středisek praxe na třech partnerských školách pro podporu praktické výuky v šesti oborech.

Střediska praxí:
Autotronik - Prostějov,
Autotronik - Hradec Králové,
Potraviny - Prostějov,
Veterinářství - Kroměříž,
Stavební provoz - Hradec Králové,
Elektro - Hradec Králové,
Podnikání - Prostějov.

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU
Zapojení odborníků z praxe do běžné výuky v návaznosti na příslušné ŠVP a to zejména ve vyšších ročnících, kde dochází k prohloubení učiva nebo k jeho aktualizaci s odkazy na praktické využití. Odborníci z praxe obohatí výuku realizovanou v nově vybudovaných střediscích praxe o práci s novými technologiemi, nové pracovní postupy a trendy v konkrétním oboru. Zapojení těchto odborníků bude motivovat žáky pro studium a práci v oboru a přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu.

Integrace zkušeností z provádění praktického vyučování v jednotlivých regionech, sdílení know-how a šíření dobré praxe mezi zapojenými školami, zaměstnavateli a odbornou veřejností. Pořádány budou odborné workshopy, zpracování analýzy a popisu možností zajišťování raktického vyučování v daném oboru vzdělání v regionu. Analýza bude zpracována pro každý obor a region, na který je projekt zaměřen.

Získání nových partnerů pro realizaci praktického vyučování žáků a zapojení externích odborníků do praktického vyučování ve školách.
Při realizaci projektu přitom využijeme aplikované modely spolupráce škol a firem vytvořené v rámci IPn Pospolu.

CÍLOVÁ SKUPINA
Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci následujících studijních oborů:

Na Švehlově střední škole polytechnické:
• Obor vzdělání Autotronik (39-41-L/01)
• Obor vzdělání Technologie potravin (29-41-M/01)
• Obor vzdělání Analýza potravin (29-42-M/01)
• Obor vzdělání Podnikání (64-41-L/51)

Na Střední odborné škola v Hradci Králové:
• Obor vzdělání Autotronik (39-41-L/01)
• Obor vzdělání Stavební provoz (36-44-L/51)
• Obor vzdělání Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (39-41-L/02)

Na Tauferově střední odborné škole veterinární Kroměříž:
• Obor vzdělání veterinářství (43-41-M/01)

Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogové všech partnerských škol, kteří se budou účastnit projektových workshopů. V cílové skupině bude obsažen 1 individuálně integrovaný žák.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI
Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí žáků v oblasti praktického vyučování, které mají přímou návaznost na uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. Potřebnost tohoto projektového záměru reflektuje nejen studie OECD (např. studie "Učení pro praxi - Přezkumy odborného vzdělávání a přípravy, leden 2010"), ale i průzkumy PISA nebo studie NÚOV. Potřebnost rozšíření a zkvalitnění praktického vzdělávání je také uvedena jako jedna z hlavních strategických linií vzdělávací politiky ČR v Národním programu rozvoje vzdělávání (tzv. Bílé knize).
Projekt, překládaný v partnerství třech škol, reaguje na nedostatečnou kvalitativní i kvantitativní úroveň zajišťování odborné přípravy na pracovištích zaměstnavatelů.
Školy k těmto formám odborné přípravy přistupují na základě dvoustranných smluv se zaměstnavateli, mají však minimální možnost způsob realizace praxí ovlivnit a kontrolovat.
Navržené projektové aktivity zajistí provádění kvalitní praktické přípravy přímo ve škole a to na reálných nebo realitě blízkých úlohách.
Zapojení externích odborníků umožní v těchto střediscích seznámit žáky s novými technologiemi, pracovními postupy i trendy praxe a přispěje k budoucímu zkrácení adaptačního procesu ve firmě. Sdílení příkladů dobré praxe mezi školami a napříč obory na projektových workshopech přispěje k síťování škol, sdílení vazeb na firmy a zaměstnavatele, transferu zkušeností a vytváření mezioborových vazeb.

VÝSTUPY PROJEKTU
Vybudování sedmi funkčních středisek praxe na třech partnerských školách pro podporu praktické výuky v šesti oborech.

ROZPOČET PROJEKTU
Strukturální fond: 7 685 458 Kč
Státní rozpočet: 1 356 257 Kč
Celkem: 9 041 715 Kč

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz

Ing. Radomil Poles
vedoucí projektu

Ing. Renata Grulichová
manager projektu

Ing. Barbora Mikulková
manager projektu

stránky projektu
http://www.svehlova.cz/praxe/index.html