Pojďme se vzdělávat společně

Pojďme se vzdělávat společně

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov zahájila dne 1. 9. 2016 projekt s názvem „Pojďme se vzdělávat společně“, který bude realizovat po dobu 36 měsíců.

Hlavním cílem projektu je socio-ekonomická integrace problémových a sociálně slabých žáků a prevence jejich školní neúspěšnosti na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov a na dalších partnerských školách -  na Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 a na Základní a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14. Hlavním cílem projektu je vytvořit inkluzivní školu a vytvořit tak rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Hlavním problémem, který projekt řeší, je riziko předčasného odchodu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ze vzdělávání. Projekt je zacílen zejména na prevenci školního neúspěchu znevýhodněných žáků. Zlepšením podmínek pro vzdělávání těchto žáků chceme předcházet základním problémům, kterým většina sociálně znevýhodněných rodin čelí (zejména nezaměstnanosti, finanční zadluženosti). Zlepšení podmínek pro vzdělávání rovněž povede ke zvýšení kvalifikace žáků, k lepšímu uplatnění na trhu práce a tím také ke snížení kriminality. Podpora bude založena na doučování žáků v základních gramotnostech a zavedením kroužků v prostorách jednotlivých škol. Žáky podpoříme také pomocí „staršího kamaráda“, který je bude doprovázet na různé volnočasové aktivity a bude tak mít výrazný vliv na zlepšení kvality využití volného času těchto problémových žáků.
Podporu žáků dále významně posílíme vybudováním školního poradenského pracoviště, v rámci kterého bude zapojen školní psycholog, speciální pedagog, koordinátor inkluze a školní asistent. Jednotliví pracovníci poradenských pracovišť budou pracovat nejen s žáky, ale také s jejich rodiči a pedagogy. Poradenská centra budou velmi zásadní pro pěstování inkluzivní kultury škol.
Projekt si rovněž klade za cíl více pracovat s třídními kolektivy a předcházet tak vzniku sociálně patologických jevů. V rámci projektu budeme provádět hlubší monitoring sociálního klima ve třídách, cílem je vštěpování vzájemného respektování individuálních potřeb žáků a rovněž zlepšení komunikace a spolupráce školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků.
Dalším problémem, na který se projekt zaměřuje, jsou nedostatečné kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání. Projekt je proto zacílen na zvyšování kvalifikace pedagogů a získání jejich kompetencí v proinkluzivním vzdělávání žáků (podpora pedagogů formou DVPP, formou odborného mentoringu a konzultacemi).
Důležitým cílem projektu bude také rozvoj komunitních vazeb a spolupráce s městem Prostějov, které je jedním z partnerů projektu, a také spolupráce s obecní sociální službou. Tato spolupráce bude spočívat například v realizaci workshopů pro rodiče znevýhodněných žáků nebo v realizaci osvětových přednášek pro veřejnost. Realizace těchto aktivit by měla vést ke zlepšení postojů pedagogických i nepedagogických pracovníků a veřejnosti k možnostem společného vzdělávání žáků, kteří žijí v odlišných sociálních kontextech a ke zvýšení tolerance k diverzitě a odlišnosti.