AKTUÁLNÍ INFORMACE

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

NÁZEV
Švehlova střední škola
polytechnická Prostějov
SÍDLO
nám. Spojenců 17
796 01 Prostějov
PRÁVNÍ FORMA
příspěvková organizace
ZŘIZOVATEL
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40 a
779 11 Olomouc

00566896
DIČ
CZ00566896
REDIZO
600015165
IZO
103031651

 

Ing. Radomil Poles
ředitel školy
732 511 751
................................................

Zdeňka Pejzlová
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz
778 704 088
................................................

Ing. Jitka Karhanová
statutární zástupkyně
ředitele školy
Svatoplukova 80

739 570 041
................................................

Ing. Renata Grulichová
zástupkyně ředitele školy,
zást. ředitele pro VMV
nám. Spojenců 17
733 715 787
...............................................
Ing. Jiří Ševela
zástupce ředitele pro OV
605 426 562

................................................
Vojtěch Jahoda
vedoucí učitel OV
stavební obory
603 892 251
................................................
Leo Marek
vedoucí učitel OV
automobilní obory
739 570 044

 

Přijímací řízení pro šk. rok 2015/2016
......................................................................................................................

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov vypisuje další kolo přijímacího řízení do 28. 8. 2015.

Výsledky přijímacího řízení zde.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov se odhlásila z pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.
Na naší škole se budou konat přijímací zkoušky formou příjímacího dotazníku.

Maturitní obory vyučované na naší škole:
39-41-L/01 Autotronik
29-42-M/01 Analýza potravin
29-41-M/01 Technologie potravin

Nové obory

NOVINKA - pro žáky s výučním listem nebo maturitní zkouškou:

1 leté zkrácené učební obory – všechny stavební obory
1,5 letý obor – Mechanik opravář motorových vozidel - 23-68-H/01 (ŘIDIČ PROFESIONÁL)

V případě zájmu o prohlídku školy mimo dny otevřených dveří, domluva na telefonu 582 345 624.
Tešíme se na Vás.

Školení CETRIS
......................................................................................................................

Naše škola ve spolupráci s firmou Cetris Hranice provádí zaškolování montážních firem pro aplikace s cementotřískovými deskami CETRIS®.Školení je vždy jednodenní, zakončeno vydáním Certifikátu o úspěšném absolvování školení montáže cementotřískových desek s důrazem na protipožární aplikace. Cílem školení je získání certifikátu provádět montáže konstrukcí z cementotřískových desek CETRIS® (stěny, podhledy, podlahy, fasády, apod.) s důrazem na protipožární odolnost a tam, kde se požaduje prokazování způsobilosti k provádění montáže (hasičský záchranný sbor, stavební úřady).

Kontakt:
Ing. Jiří Ševela
605 345 352
j.sevela@svehlova.cz

Termín školení: 17. 3. 2015, 8. 6. 2015
Účastníci: max. 20 osob
Účastnický poplatek: 1 osoba 3 000 Kč , 2 osoby 1 300 Kč , 3 osoby 1 000 Kč, 4 a více osob 800 Kč včetně DPH
Místo školení: Dílny u Spalovny 12, Prostějov

Obsah školení
Teorie
Základní část
Základní vlastnosti cementotřískových desek CETRIS®
Druhy desek CETRIS®
Opracování desek CETRIS®
Spojování desek CETRIS®
Povrchové úpravy desek CETRIS®
Podlahové systémy z desek CETRIS®
Fasádní systémy z desek CETRIS®
Systém Vario, Plank, kotvení desek, zásady práce s fasádními deskami
Požární aplikace
Nenosné vnitřní stěny
Předsazené stěny, obklady
Obklady ocelových konstrukcí
Podhled, protipožární strop
Praxe
Praktická montáž vybraných konstrukcí
Aplikace podlahových systémů
Aplikace z požární ochrany

Základní platnost certifikátu je 36 měsíců.

Pedagog Olomouckého kraje
......................................................................................................................

Dne 31. 3. 2015 proběhlo v Přerově v prostorách hotelu Jana slavnostní předání ocenění PEDAGOG OLOMOUCKÉHO KRAJE. Za Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov byl nominován Ing. Jan Jakšík. Ke své práci vždy přistupoval a přistupuje velmi zodpovědně a s láskou. Jeho zaujetí pro předměty, které vyučuje, je patrné již při prohlídce budovy naší školy. Z jeho činnosti a zaujetí pro práci ve škole a pro školu je zřejmé, že se mu jeho profese stala skutečným posláním.

Záznam z předání ocenění pedagog Olomouckého kraje naleznete zde.

Stipendijní programy pro studenty
......................................................................................................................

Pravidla pro vyplácení finanční podpory v rámci Učňovských stipendií OL kraje pro stavební obory (s výjimkou oborů montér suchých staveb a instalatér). Stipendium bude vyplaceno na základě předložené docházky třídního učitele a ohodnocení učitele OV. Lze dosáhnout maximální výše pro 1. ročník - 300 Kč, 2. ročník - 400 Kč, 3. ročník - 500 Kč za měsíc.

Pravidla pro vyplácení:

1.
neomluvená absence - stipendium nebude vyplaceno
2.
při kázeňském opatření nebo neklasifikování žáka bude stipendium pozastaveno
3.
stipendium je vypláceno dle pracovní morálky a hodnocení mistra

Nabídka dalšího stipendijního programu je určena stávajícím i budoucím studentům denního studia oborů technologie potravin a analýza potravin.
V průběhu studia

placené brigády a praxe
možnost získat praktické zkušenosti během studia
perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru

Po ukončení studia

finanční podpora při nástupu do zaměstnání - příspěvek je poskytován v délce 1 roku a to nad rámec sjednané mzdy
možnost získání práce ihned po ukončení studia

rychlejší kariérní růst
Podrobnější informace na www.penam.cz

Vzdělávací kurzy
......................................................................................................................

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov nabízí zdarma 6 vzdělávacích kurzů:

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRODEJNY
HACCP PRODEJNY
(stanovení a sledování kritických kontrolních bodů při prodeji potravin)
OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
PRÁCE S ODPADY A JEJICH RECYKLACE
KLÍČOVÉ ICT DOVEDNOSTI
ADMINISTRACE MALÉ PRODEJNY

Kurzy budou probíhat od září 2012 kombinovanou formou. Kurz bude organizován formou celodenního úvodního a závěrečného tutoriálu doplněného individuální distanční výukou za asistence tutora. Úvodní a závěrečný tutoriál plánujeme v rozsahu 8 hodin, celkem bude tedy na oba tutoriály připadat 16 hodin prezenční výuky. Kurzy budou realizovány s ohledem na pracovní zapojení účastníků. Ke komunikaci mezi účastníky a vyučujícími a k řízení výuky bude využit e-learningový portál. Při realizaci prezenčních tutoriálů proplatíme studujícím cestovné a zajistíme občerstvení.
Předpokládáme zapojení cca 10 osob do 1 kurzu. Bližší informace na http://svehlova.cz/centrumuceni/index.html. Úspěšní účastníci kurzů obdrží certifikát. Zvýšením odborné kvalifikace se zvýší vaše uplatnění na trhu práce!

V případě vašeho zájmu o některý z kurzů nás kontaktujte telefonicky na tel: 775 245 349 nebo na email mikulkova.barbora@seznam.cz

Příprava na vstup na trh práce
......................................................................................................................

V měsících lednu (maturitní obory) a v únoru a březnu (učební obory) letošního roku se na naší škole uskutečnil program pro žáky vycházejících ročníků s názvem „Příprava na vstup na trh práce“ který vedla školní psycholožka Mgr. Zita Konvičná.
Besed v Informačním a poradenském středisku při Úřadu práce ČR v Prostějově, se zúčastnilo 105 žáků ze 7 tříd vycházejících ročníků naší školy. Na konci programu, žáci posuzovali úroveň nabízeného programu v evaluačním dotazníku takto – z 60% jako velmi dobrý a z 40% jako dobrý, ve kterém se něco pro svou budoucí profesi dozvěděli. Z uvedeného hodnocení vyplývá, že program může být v obdobné podobě nabízen žákům vycházejících ročníků i příští rok.

progeCAD logo 

 

 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov © 2012